Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Валерия Додова - главен експерт в отдел АО, дирекция "Логистика" в ЦУ на НАП, България 1000, София, Тел.: 02 98593291, E-mail: v.dodova@nra.bg

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://portal.nap.bg/ospage?id=207.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност на поръчката за период от 36 месеца е до 3 000 лева с ДДС. Максимално допустимата цена за абонаментно сервизно поддържане за 1 (един) месец е в размер до 60,00 /шестдесет/ лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на ТД на НАП ГДО с адрес: гр. София, ул. „Врабча” № 23.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на поръчката включва: А. Абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система; Б. Извършване на ремонт на пожароизвестителната система, при необходимост; В. Доставка на резервни части, необходими при извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителната система. Сервизното поддържане обхваща следните дейности: 1. Ежемесечна профилактика: 1.1. до 20 –то число на месеца, извършване на профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно задействане на от монтираните датчици и изнесени сигнализатори. 1.2. външен оглед на възлите на инсталацията; 1.3. проверка изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, алармени звънци, светлинни табла/; 1.4. проверка работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно захранване. 2. Тримесечна профилактика: Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва проверка работата на инсталацията в режим „повреда”, при прекъсване или късо съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните характеристики и др. фактори на въздействие; почистване (при необходимост) на пожароизвестителите и всички други проверки и предписания на производителя. 3. Шестмесечна профилактика: Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки. Участникът, определен за изпълнител, следва да осигури дванадесетмесечен гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване на двустранен протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната система. В случай на констатирана авария, повреда или спиране на системата, участникът, определен за изпълнител следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа след получаване на заявката. Заявките се подават от възложителя на посочени от изпълнителя телефонен номер и/или факс и електронен адрес, като изпълнителят следва да потвърди по електронен път, чрез електронно съобщение получаването на заявката. Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 5 (пет) работни дни от подаването на заявка от страна на Възложителя/констатирането й от страна на Изпълнителя. При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от координатора по изпълнението на договора от страна на Възложителя. Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход, качество, гаранционни условия и да са снабдени с СЕ маркировка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за абонаментно сервизно поддържане за 1 (един) месец, в лева без ДДС – 70т.; 2. Часова ставка (лева за един час) за вложения труд при извършване на ремонт, в лева без ДДС – 20т.; 3. Обща стойност на единични цени на резервните части, посочени в ценовото предложение на участника, в лева без ДДС – 10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/06/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

НАП предоставя достъп по електронен път до приложения към поканата, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта и сключване на договор, показателите и методиката за определяне на комплексна оценка на офертите за изпълнение на поръчката, образец на финансово предложение, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача", "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/06/2013