Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора –за задоволяване на възникващите потребности от канцеларски материали, необходими за всички работни процеси, свързани с основната дейност на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата да се доставят периодично по заявка, според нуждите на Възложителя; всяка конкретна заявка да бъде изпълнена в предложения срок.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на адрес: ул. „Христо Ботев” №62

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставените материали да отговарят на действащите стандарти.Материалите да отговарят на техническите изисквания на Възложителя /Приложение №1 – 10 стр./, което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача", опция "Публични покани". 2.Доставките ще се осъществяват с транспорт на изпълнителя. Транспортните разходи по доставката на материалите ще бъдат за сметка на изпълнителя. 3.Участникът да е оторизиран представител на предлаганите продукти или да е техен производител. 4.Начин на образуване на цената: Сбор от единичните цени на отделните канцеларски материали, съгласно приложение №1-10 стр.. 5.Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка: Съгласно офертата на Изпълнителя. 6.Срок на действие на договора – една година. 7.Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни, по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура, в която да бъдат посочени: №, дата и предмет на договора. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Документи, доказващи, че участника е оторизиран представител на предлаганите продукти или е техен производител. - Сертификат ISO 9001 или негов еквивалент на предлаганите материали. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана - по зададена техническата спецификация. - Срок за отложеното плащане- до 30 калeндарни дни. - Срок за изпълнение на доставката след получаване на заявка - до 5 работни дни. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2013