Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Св.св. Кирил и Методий", град Белослав, община Белослав, обл. Варна, ул. "Трети март" 62, За: Веска Чернева Вълканова - Данева, България 9178, Белослав, Тел.: 05112 2179, E-mail: soubeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2179

Място/места за контакт: ул. "Трети март"62

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//soubeloslav.com.

Адрес на профила на купувача: http//soubeloslav.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва изпълнение на дейностите по: - демонтаж на стара фаянсова облицовка в сервизни помещения, демонтаж на мивки, демонтаж на стари врати на сервизни помещения, монтаж на нова подова и стенна облицовка, демонтаж на радиатори от отоплителната система, монтаж на нови радиатори, полагане на хидроизолация и др. ; Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнение на СРР: 1. Доставка и влагане в ремонтните дейности на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително бои, ффаянсови и теракотни плочки, мивки, лампи, радиатори, воалитна настилка и др.). 2. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Хидроизолация с два пласта воалит покрив сграда Б, в т.ч. фугиране кв.м. 774 2 Боядисване на таван – сграда Б кв.м. 175 3 Хидроизолация с два пласта воалит покрив , сграда В – ниско тяло кв.м. 326 4 Вътрешно боядисване на стени в сграда Б - блажно кв.м. 131 5 Вътрешно боядисване на стени в сграда Б - латекс кв.м. 183 Тоалетни мъжки сграда Б 6 Демонтаж врати и каси брой 20 7 Демонтаж на тоалетни мивки брой 8 8 Демонтаж смесителни батерии брой 8 9 Разваляне фаянсова облицовка кв.м. 80 10 Мазилка по стени кв. М 80 11 Демонтаж вертикална канализация м 30 12 Демонтаж водопровод поцинковани тръби м 70 13 Демонтаж осветителни тела брой 16 14 Очукване мозайка подове кв.м 52 15 Облицовка с подова настилка с теракот кв.м 52 16 Облицовка на стени с фаянс кв.м 180 17 Вътрешно боядисване на стени и тавани кв.м 100 18 Доставка и монтаж на външни врати брой 4 19 Доставка и монтаж на вътрешни врати брой 12 20 Направа вертикална канализация от тръби РВС м 30 21 Доставка и монтаж S-ове за вертикална канализация брой 12 22 Направа водопроводна инсталация полипропиленови тръби м 70 23 Доставка и монтаж на СК 1/2 цола брой 4 24 Доставка и монтаж на тоалетни мивки брой 8 25 Доставка и монтаж на смесителни батерии брой 8 26 Ревизонни отвори - Ф-110 РВС брой 1 27 Направа водопровод от поцинковани тръби и СК от главна водопроводна линия до клекало брой 12 28 Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела брой 16 29 Доставка и монтаж ел. ключове брой 4 30 Монтаж на бойлери 80 л в санитарни възли брой 5 31 Демонтаж на ел.табло в котелно помещение брой 1 32 Монтаж на ел. табло в котелно помещение брой 1 33 Демонтаж на облицовка по таван в архивно помещение кв.м 36 34 Монтаж на окачен таван в архивно помещение кв. м 36 35 Демонтаж на алуминиеви радиатори брой 260 36 Монтаж на чугунени радиатори - брой ребра 260

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Белослав, обл. Варна, ул. "Трети март" 62

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията са подробно описани в одобрената от Възложителя документация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. „Предлагана цена”, с относителна тежест 80 точки; 2. „Срок за изпълнение”, с относителна тежест 10 точки; 3. „Гаранционен срок”, с относителна тежест 10 точки;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оглед на обекта на обществената поръчка - всеки работен ден до определения срок за представяне на офертите от 8.00 ч до 16.00 часа .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2013