Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”-за осигуряване на поддръжка и техническа изправност на багерите NEW HOLLAND-B110B собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224200

Описание:

Резервни части за други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Доставките ще се доставят с транспорт на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Резервните части да отговарят на техническата спецификация /приложение №1- 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача", опция "Публични покани". 1.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададена техническа спецификация /приложения №1-1 стр./. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след заявка – до 10 работни дни след получаване на заявката. 4. Гаранционен срок на резервните части – минимум 6 месеца. 5. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след изпълнение на доставката и издаване на фактура (оригинал - в която са изписани №, дата и предмет на договора), по банкова сметка на Изпълнителя. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена – за резервните части - по зададената техническа спецификация /приложения №1/, в български лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. - Срок за отложеното плащане-до 30 календарни дни. - Срок за изпълнение на заявката за резервните части-до 10 работни дни. - Гаранционен срок на резервните части-минимум 6 месеца. - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2013