Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България"№32, За: инж.Таня Георгиева, Христина Милева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74351, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 209

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на геодезически дейности за нуждите на община Свиленград: геодезически измервания, GPS измервания, трасиране и проектиране, съгласно Техническото задание на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71353000

Описание:

Топографо-геодезични измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да имат в състава си лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра и по инвестиционното проектиране. Да се представят копия на Заповед на изпълнителния директор на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър) за вписване в регистъра и Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП. 2.Участниците да разполагат с техническото оборудване, необходимо за изпълнение на услугата – компютър, лицензиран софтуер за геодезически дейности, двучестотен GPS приемник за геодезически заснемания, тотална станция и нивелир. Да се представи списък на техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата. Всички материали и разработки се предават в следния вид: - Плотерно изчертани на хартия /мащабите за всяка една от посочените позиции се уточняват преди съответното възлагане/. - В цифров вид унифициран cad формат одобрен от АГКК и dwg формат за Autocad (версия 2005 или последваща). Извършването на геодезичeски дейности за нуждите на община Свиленград включва: •Геодезически измервания - геодезическа снимка, съгласно задание на Възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. •GPS измервания – измерване на пространствени координати в определена геоцентрична координатна сиистема, съгласно задание на Възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. •Трасиране - съгласно задание на Възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. •Проектиране - съгласно задание на Възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. Проектите трябва да съдържат материали, съгласно Наредба №4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в идейна, техническа и работна фаза.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка може да се получи на електронната страница на Община Свиленград на адрес:www.svilengrad.bg в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2013