Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл.,,21-ви септември" № 6, За: Милен Йорданов, Р. България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: - Да има изпълнен поне 1 (един) договор за последните три години ( 2010, 2011, 2012) на стойност минимум 50 000 ( петдесет хиляди) лева без ДДС, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка и приключил към крайния срок за подаване на офертата по настоящата процедура – доказва се с декларация – списък на договорите, с посочени предмет на договора, възложител и обща цена без ДДС и с представени референции за добро изпълнение, договори или други документи, доказващи изпълнение на сходни договори, заверени с ,,Вярно с оригинала” и подпис на участника. Под сходни договори да се разбират договори с предмет доставка на съдове за битови отпадъци. Всички доказателства следва да бъдат заверени от представляващия участника. - Участникът може да използва ресурсите на други юридически или физически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси ( чл. 51 а от ЗОП) за срока на изпълнение на договора. - Срокът на валидност на офертата на участникът следва да бъде минимум 60 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно документацията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2013