Версия за печат

BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД, бул. Съединение № 49, За: Пламен Лечев - Юрисконсулт, България 6300, Хасково, Тел.: 038 606783, E-mail: mbal_haskovo@mail.bg, Факс: 038 606783

Място/места за контакт: Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-haskovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-haskovo.com/public_orders.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт на Неврологично отделение при "МБАЛ-Хасково" АД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествено стойностна сметка (Приложение №1)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Хасково" АД, гр. Хасково, бул. Съединение № 49

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложение; 2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката и количествено-стойностна сметка с посочен срок за изпълнение на поръчката; 3. Срок за изпълнение на поръчката не повече от 60 календарни дни; 4. Гаранционен срок в съответствие с наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ (минимум 5 години); 5. Срок за валидност на офертата; 6. Фирмата участник да бъде член на строителната камара и регистрирана в Централния строителен регистър, за което да представи необходимите документи; 7. Фирмата участник да отговаря на изискванията за съответната категория на обекта ( в случая като минимум - I група, четвърта категория съгласно чл.137 от ЗУТ); 8. Фирмата участник да представи документ за липса на задължения към държавата и общината; 9. Фирмата участник да представи заверена счетоводна справка за оборотите от строителна дейност за последните 3 (три) години, минимум 700 000 лв.; 10. Участникът следва да представи поне два договор за строителство или ремонт на медицински сгради и съоръжения или договорът да е сключен със страна, която да е болнично заведение за извършване на строителство или ремонт. Договорът трябва да е придружен с препоръка за добро изпълнение. Препоръката за добро изпълнение да посочва стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, а също така да притежава ясно изписан телефон за контакт; 11. Фирмата участник е длъжна в едно с офертата да представи декларация за извършен оглед на обекта; 12. Списък на техническите лица минимум 6 човека (с приложена и заверена справка от НАП оригинал); 13. Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на ръководните му служители, или на лицата които отговарят за извършване на строителството :-Технически ръководител; -Отговорник по безопасни условия на труд; 14. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката –план по безопастност и здраве; 15. Участникът следва да представи валидна застраховка Професионална отговорност; 16. Участникът се задължава да изготви и утвърди проект за пожароизвесттяване; 17. Участникът трябва да представи анализи на еденичните цени с всички елементи – норма време, часова ставка, разход на материалите, звено, механизация, допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху механизация и печалба; 18. Участникът се задължава да се съобрази с монтажа на инсталацията за медицински газове; 19. Всички строително монтажни работи трябва да бъдат съобразени със следните нормативни актове: 1) Наредба №33 от 02.08.2012 г. за утвърждаване на медицински стандарт " Нервни болести", съгласно Глава ІІ т. 2.1.9 - Помещенията в неврологичните клиники или отделения съгласно приложение 1 на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на заведенията за болнична помощ. 2) Наредба №49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на заведенията за болнична помощ и домовете за Медико - социални грижи. Приложение 1 към чл. 13 - Здравни изисквания към помещенията на лечебните заведения за болнична помощ. 3) Наредба №10 от 04.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" - само частта за матерялна обезпеченост за специализирана стуктора за интензивно лечение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Фирмите участнички могат да извършат оглед всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа; 2. Цялата налична документация може да бъде изтеглена от сайта на Възложителя; 3. Неразделна част от публичната покана са образците на документите публикувани в профила на купувача. http://www.mbal-haskovo.com/index.php?module=contracts; 4. Част от финансирането е съгласно Допълнително споразумение РД-31-148 от 22.06.2012 г. с Министерство на здравеопазването.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2013