Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане и поддръжка на VPN канали между Централно управление и отдалечените офиси и касови салони на Дружеството описани в заданието съдържащо техническата спецификация, описанието на услугата и техн. изисквания за свързаността /Приложение №1/”- във връзка с поддържането на информационната структура на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора, както и необходимостта от качествен обмен на данните между ЦУ, отдалечените офиси и касовите салони в градовете, следва да бъдат изградени и поддържани информационни (VPN) канали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32412110

Описание:

Интернет мрежа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание /Приложение №1 -2 стр./, което може да бъде получено на посочения интернет "Профил на купувача", поле "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сгради стопанисвани от „В и К” ЕООД, на територията гр. Стара Загора и други градове /точните адреси са посочени в заданието-приложение №1/.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изграждане на новите VPN канали – до 30 календарни дни. 2. Начин на образуване на цената: Цената се формира като обща сума от единичните цени за изграждане, едногодишната поддръжка за всеки един от каналите и предоставения в централната точка достъп до Интернет, в български лева без ДДС. 3. Качество на услугата: Изпълнителят трябва да предостави достъп до Интернет в ЦУ на дружеството намиращо се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. 4.Технически изисквания за свързаността, съгласно заданието /Приложение №1/. 5. Срок на действие на договора - дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 6.Участникът да декларира, че има опит при поръчки със сходен предмет. 7. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура-оригинал, по банкова сметка на изпълнителя. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години - 2010г., 2011г. и 2012г., придружена от съответните препоръки за добро изпълнение – минимум по една за всяка една от трите години. /в зависимост от датата на учредяване на участника/; - Предлагана цена в лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, включваща: цена за изграждане на VPN канали по техническо задание (Приложение №1), месечна цена за поддръжка на всеки отделен VPN канал, месечна цена за предоставяне на услуга «Достъп до интернет» (Приложение №1), - Техническо предложение съобразено с техническите изисквания в /Приложение №1/. - Гаранционен срок на новоизградените VPN канали – мин. 6 месеца. - Срок за изграждане на каналите, посочени в Техническото задание /Приложение №1/ – посочен в календарни дни. - Време за реакция и възстановяване при пропадане на връзка – посочен в часове. - Срок за изграждане на нови VPN канали (извън техническото задание) – до 30 календарни дни. - Приблизителна цена за изграждане на нов VPN канал (извън техническото задание). - Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 + К2 + К3 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 60 К1 = най-ниска цена х 60 ценово предложение К2 – срок за изгр. на каналите посочени в техн. задание с относителна тежест 20 К2 = най-кратък срок за изгражд. на каналите (кал. дни) х 20 предложен срок(календарни дни) К3 – време за реакция и възстанов. при пропадане на връзка с относителна тежест 20 К3 = най-кратък срок за реакция и възстанов.(часове) х 20 предложен срок(часове)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2013