Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Петко Бойновски, България 9000, Варна, Тел.: 052 688223, E-mail: akrrds@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oсигуряване на денонощна физическа охрана на имоти частна държавна собственост- "Комплекс гаражи ", находящ се в гр. Варна, ул. "Струга" 111 и обект почивна база "Чайка", находящ се в к.к. "Чайка", община Варна, за срок от 4 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изпълнение на функциите по охрана и сигурност в обект "Комплекс гаражи ", находящ се в гр. Варна, ул. "Струга" 111 и обект почивна база "Чайка", находящ се в к.к. "Чайка", община Варна. За изпълнение на поръчката участникът задължително трябва да има минимум 9 служители, от които 8 служители на длъжност „охранител“ и 1 служител на длъжност „ръководител на охранителна дейност“, като това е минималния брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20592 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя. Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Офертата се подава за всички обекти, предмет на поръчката, като не се допускат варианти. Срок на договора- 4 месеца. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10. Заверено копие от валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна охранителна дейност за охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата страна или само на област Варна. 11.Удостоверение, издадено по реда на чл.6,ал.1 от Наредба №Iз-2895/15.11.2011 г., за търговци, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани. 12.Техническа оферта( по образец); 13. Списък на основните договори; 14. Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката ( по образец), ведно с документ удостоверяващ, че лицето успешно е завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1-3 от ЗЧОД или документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител“ ; 15. Декларация за техническото оборудване, униформеното облекло и отличителните знаци, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. При въоръжена охрана следва да бъдат предоставени данни за вида на огнестрелното и неогнестрелното оръжие и помощните средства. Информация за помощните средства следва да бъде предоставена и при представяне на оферта за невъоръжена охрана. Декларацията следва да съдържа образеца ( снимка) или описание на униформеното облекло и отличителните знаци на участника. 16. Заверено копие от разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за служебни цели за всеки един служител(при оферта за въоръжена охрана); 17.Копие от застраховка „Гражданска отговорност“ по чл.94, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за всеки един служител, включен в списъка на техническите лица за изпълнение на поръчката. При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2013