Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката се отнася до изготвяне на необходимата документация във връзка с издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за 9 броя водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, както следва: 1. Каптаж „Кадийски” към ПС „Пчелина” -гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград 2. Каптаж „Чорлу” към ПС „Пчелина”- гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград 3.Каптаж „Гюргюнмез” към ПС „Пчелина”-гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград 4.Каптаж „Мандалината” към водоем НЗ 250 куб. м с.Дряновец, общ. Разград, обл. Разград 5.Каптаж „Драката” към водоем НЗ 250 куб. м с.Дряновец, общ. Разград, обл. Разград 6.Каптаж „Клабодонец” към ПС „Пороище” с. Пороище, общ.Разград, обл.Разград 7.Дренаж към ПС „Пороище” с. Пороище, общ. Разград, обл. Разград 8.ДС №1 към кула-водоем 100 куб.м с. Побит камък, общ. Разград, обл. Разград 9.ДС №2 към кула-водоем 100 куб.м с. Побит камък, общ. Разград, обл. Разград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71332000

Описание:

Геоинженерни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Документация за 9 броя водоизточници.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Водоизточници на Възложителя на територията на община Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към документацията 1.1. Документацията трябва да съдържа проект за водовземане от подземни води и проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - охранителна зона 1.2. Проектната документация да се изготви при спазване на следните нормативни документи: - Закон за водите; - Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; - Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 1.3. Проектът за водовземане от подземни води да се изготви и представи в четири екземпляра. 1.4. Проектът за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - охранителна зона да се изготви и представи в пет екземпляра. 1.5. Документацията да се представи и на 2 броя CD 1.6. Документацията да се изготви в съответствие с действащите в момента нормативни актове. Ако в процеса на изготвяне на съответната документация настъпят промени или се приемат нови нормативни актове, касаещи изпълнението й, участникът своевременно актуализира документацията за своя сметка. 2. Изисквания към участниците 2.1. Участниците следва да притежават - удостоверения за проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; 2.2. Участникът да има на свое разположение геофизична техника и подводна камера за оценка на състоянието на сондажните съоръжения; 2.3. Заснемането на координатите да бъде извършено от правоспособен геодезист; 2.4. Кадастърът и картите за възстановената собственост да са за сметка на участника. 3. Схема на плащане - 50 % след получаване на разрешителните за водоползване от Басейнова Дирекция; - 50% след получаване на заповед за определяне на СОЗ от Басейнова Дирекция 4. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Разград, ул. "Сливница" №3А - Деловодство. Офертата следва да съдържа: 1. Административни данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, факс, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3. Справка за имената, образователната и професионална квалификация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката - Удостоверения за проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – геофизична техника, подводна камера и др.; 5. Декларация за конфиденциалност на информацията, предоставена от Възложителя по време на договора за неограничен период от време; 6. Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/ ; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с включено описание и график за изпълнението й, срок на валидност на офертата и др.; 8. Референции за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката; 9. Ценово предложение, съдържащо единични цени за всеки водоизточник и обща стойност без ДДС. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2013