Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител за доставка на столове и табуретки за нуждите на МУ-Варна,съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/.Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени в спецификацията /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39112000

Описание:

Столове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на табуретки, работни и посетителски столове. Възложителя има право да поръчва табуретки и столове в количества по своя преценка в зависимост от своите потребности и финансова обезпеченост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на възложителя.Предложената крайна цена да включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката и монтажа на стоките (за опаковка, доставка, транспортни и др.разходи, данъци, такси, мита до доставката на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно). Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни от заявката. Гаранционен срок – не по-малък от 2 години В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Стоките доставяни от подизпълнител се фактурират от изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец; 2.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. Предложените от участника столове и табуретки трябва да са с параметри идентични с изискванията на Възложителя. 3.Ценова оферта по образец с приложени Стойностни сметки; 4.Снимков материал и/или схеми на оферираните от Участника столове и табуретки. 5.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника– оригинал или нотариално заверено копие. Документите от т.1 до т.4 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“. Оценяването на ценовите предложения ще се извърши по следната формула: К цена = К1+К2+К3+……..К16 Където К1, К2, К3…К16 са оценки по формула на ценовата оферта за всеки един от артикулите в спецификацията. К1=Ц мин. в лв./Ц участник в лв., където: - Ц мин. в лв. – най-ниско ценово предложение за съответния артикул от спецификацията; - Ц участник в лв. – предложението на оценявания участник за същия артикул; К2=Ц мин. в лв./Ц участник в лв., където: - Ц мин. в лв. – най-ниско ценово предложение за съответния артикул от спецификацията; - Ц участник в лв. – предложението на оценявания участник за същия артикул; ……. До К16 На първо място се класира участника с най-висок сбор точки-Кцена. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта със стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 23.05.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2013