Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Иванина Миринска – експерт в дирекция „Комуникации и протокол” в ЦУ на НАП, Република България 1000, София, Тел.: 02 98596130, E-mail: s.genova@nra.bg

Място/места за контакт: Дирекция КП, ЦУ на НАП, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=207.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагането на настоящата обществена поръчка има за предмет отпечатването на брошури и плакати за нуждите на ЦУ на НАП и доставката им до 6 териториални структури на НАП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Брошури с общ тираж от 250 000 броя със следните технически параметри: размер - формат А4 с две сгъвки; хартия: офсет – 80 гр.; цветност: 2+2; теми и тираж, разпределени както следва: - „Как да получа ПИК” – 100 000 бр. - „Как се нарушават правата ми, ако получавам заплата в плик” (работно заглавие) – 50 000 бр. - “Данъчно-осигурителна кампания 2014 г.“ (работно заглавие) – 100 000 бр. Конкретните количества и тяхното разпределение ще бъде уточнено при подаване на всяка заявка. Максимално допустима стойност за изпълнение на поръчката е 10 833,33 без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на НАП и ТД на НАП в страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: Изпълнението на поръчката се изразява в отпечатването на брошури и плакати при следните параметри: 1.1. Брошури с общ тираж от 250 000 броя със следните технически параметри: размер - формат А4 с две сгъвки; хартия: офсет – 80 гр.; цветност: 2+2; теми и тираж, разпределени както следва: - „Как да получа ПИК” – 100 000 бр. - „Как се нарушават правата ми, ако получавам заплата в плик” (работно заглавие) – 50 000 бр. - “Данъчно-осигурителна кампания 2014 г.“ (работно заглавие) – 100 000 бр. 1.2. Отпечатаните брошури и плакати се доставят до шест териториални структури на агенцията, както следва: - ТД на НАП София, 1000 София, ул. „Аксаков” 21 - ТД на НАП Варна, 9000 Варна, ул. „Осми приморски полк” 128 - ТД на НАП Пловдив, 4004 Пловдив, ул. „Скопие” 106 - ТД на НАП В. Търново, 5000 Велико Търново, пл. „Център” 2 - ТД на НАП Бургас, 8000 Бургас, ул. „Цар Петър” 5Б - ЦУ на НАП, 1000 София, бул. „Дондуков” 52 1.3. Срок за отпечатване на брошурите и плакатите: До 10 календарни дни след получаване на одобрение за печат. 1.4. Предпечатната подготовка се поема от изпълнителя. Материалите се предават набрани на Word for Win и включват текст. 2. Място на изпълнение на поръчката: ЦУ на НАП и териториалните дирекции в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и София. 3. Приемане на изпълнението – изпълнението се приема с подписване на обобщен приемо-предавателен протокол, в който са отразени действията по отпечатване на брошурите и плакатите и тяхната доставка до териториалните структури на НАП по т. 1. 4. Срок на договор: 18 месеца. Възложителят извършва плащане за всеки одобрени и заявен тираж на брошура или плакат по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя и въз основа на приемо-предавателен протокол, подписани от страна на НАП от координатора по договора. Документите се представят в дирекция БФ в ЦУ на НАП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат следната информация: • данни за лицето, което прави предложението (ЕИК - единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър – ако е юридическо лице; данни по документ за самоличност – ако е физическо лице), включително наличие на регистрация по ЗДДС, и координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението; • предложение за изпълнение на предмета на поръчката, отговарящо на изискванията на описанието на предмета на поръчката; • ценово предложение, съобразено с изискванията на възложителя за максимално допустима стойност, съдържащо единична цена (за 1 бр. плакат и 1 бр. брошура) и обща цена за изпълнение на поръчката с и без ДДС. • Срок на валидност на офертата – 90 дни от датата на подаване на предложението. Оценката на офертите ще се извършва по критерия "най-ниска цена". Предложената от участника цена следва да включва всички разходи по изпълнението. Посочената в раздел III. стойност на поръчката, в размер на 10833,33 лв. без ДДС е максимално допустима за изпълнението на поръчката. НАП предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта и условията за сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2013