Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa багери, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора” във връзка с осигуряването на поддръжка и техническа изправност на багерите NEW HOLLAND-B110B и HIDROMEK-102B. Обществената поръчка е с две обособени позиции, както следва : - I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, съгласно техническа спецификация (Приложение №1- 1 стр.) - II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B”, съгласно техническа спецификация (Приложение №2- 1 стр). Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224200

Описание:

Резервни части за други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Доставките ще се доставят с транспорт на доставчика. За I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B” прогнозната стойност е до 20 000 лв. без ДДС. За II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B” прогнозната стойност е до 15 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Резервните части да отговарят на техническите спецификации /приложение №1 и приложение №2/, които могат да бъдат получени на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача". 1.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададените технически спецификации /приложения №1 – 1 стр. и приложение №2 – 1 стр/. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след заявка – съгласно офертата на Изпълнителя. 4.Гаранционен срок на доставените части – съгласно офертата на Изпълнителя. 5. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура – оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя. 6. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Копие заверено от участника на валиден сертификат или еквивалентен на ISO „Система за управление на качеството”. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, за резервните части - по зададените технически спецификации /приложения №1 и приложение №2/. - Срок за отложеното плащане- до 30 календарни дни. - Срок за изпълнение на заявката за резервните части-посочен в работни дни. - Гаранционен срок-посочен в месеци. - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 + К2 + К3 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 60 К1 = най-ниска цена х 60 ценово предложение К2 – Гаранционен срок с относителна тежест 30 К2 = Разглеждан срок х 30 най-дълъг срок К3 – Срок за изпълнение на доставката с относителна тежест 10 К3 = най-кратък срок х 10 Разглеждан срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/05/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Сертификат, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/05/2013