Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация” за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Резервните части да отговарят на техническата спецификация /приложение №1- 15 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача"/ 1.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададена техническа спецификация /приложения №1- 15 стр./. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след заявка – съгласно офертата на Изпълнителя. 4. Гаранционен срок на доставените части – съгласно офертата на Изпълнителя. 5. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура – оригинал , по банкова сметка на Изпълнителя. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие заверено от участника на валиден сертификат или еквивалентен на ISO „Система за управление на качеството”. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, за резервните части - по зададена техническата спецификация /приложения №1/. - Срок за отложеното плащане – посочен в календарни дни. - Срок за изпълнение на заявка за части-посочен в работни дни. - Гаранционен срок-посочен в месеци. - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 + К2 + К3 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 60 К1 = най-ниска цена х 60 ценово предложение К2 – Гаранционен срок с относителна тежест 30 К2 = Разглеждан срок х 30 най-дълъг срок К3 – Срок за изпълнение на доставката с относителна тежест 10 К3 = най-кратък срок х 10 Разглеждан срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2013