Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се възлага на основание чл. 101а от ЗОП и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката е „Застраховка трудова злополука”, на работещите във „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД подлежащи на задължителна застраховка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката са 49 лица работещи във "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, съгласно приложен списък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти; 2. Офертата трябва да съдържа: 2.1 Данни за Участника, който подава оферта - Приложение № 1; 2.2 Копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние на участника. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца, преди датата на представяне на офертата за участие в откритата процедура; 2.3 Заверено от участника копие на валиден Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган и заверено копие от допълнителен лиценз (ако има такъв) за съответния вид застраховка, предмет на настоящата процедура, които да отразяват възможност за осигуряване на конкретните видове застраховки, съгласно предмета на поръчката; 2.4 Техническо предложение– приложение № 2; 2.5 Ценово предложение – приложение № 3. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указанията за участие, изисквания за изпълнение и образци са посочени в "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА, което може да бъдет намерено на Интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/05/2013