Версия за печат

BG-Провадия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Второ основно училище "Иван Вазов" - гр. Провадия, ул. Дунав №17, За: Снежана Христова, Р България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42968, E-mail: ivan_vazov_provadia@abv.bg, Факс: 0518 43078

Място/места за контакт: Второ основно училище "Иван Вазов" - гр. Провадия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://2ouprovadia.alle.bg.

Адрес на профила на купувача: http://2ouprovadia.alle.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на съвместен лагер сред природата за интеграция на малцинствени групи по проект „АЗ И ТИ ЗАЕДНО“, по договор №BG051PO001-4.1.05-0022, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“, съфинансиран от Европейския социален фонд“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63500000, 63511000, 63515000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги
Услуги, свързани с пътувания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организирането и провеждането на летен лагер на принципа на пакетна туристическа услуга за 248 деца, на възраст от 7 до 16 години, организиран в периода 22.06.2013 – 26.06.2013 година, във връзка с изпълнението на дейностите по проект "АЗ И ТИ ЗАЕДНО". При провеждането на летния лагер, децата (108 момчета и 140 момичета) ще бъдат придружавани от минимум 26 ръководители, за които следва да бъдат осигурени допълнителни стаи за пребиваване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик, с. Равда, КК Албена, КК Камчия или друго населено място по българското черноморие

NUTS:

BG3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Всеки участник трябва да има опит в областта на организирането и провеждането на детски и/или ученически лагери, екскурзии, отдих. Опитът се доказва с декларация – списък на изпълнените договори за предоставяне на туроператорски услуги в областта на детския и ученически отдих и туризъм на територията на Република България през последните три години. Участника трябва да е изпълнил успешно най-малко един договор с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, придружен с препоръка/референция за добро изпълнение. Забележка: Под договор с предмет сходен на предмета на поръчката се приемат договори за организиране на детски и/или ученически лагери, екскурзии и други организирани събития, предназначени за деца и/или ученици летувания, туризъм и отдих. 2.Всеки участник трябва да притежава удостоверение (лицензия) за регистрация за извършване на туроператоска дейност на територията на Република България по смисъла на чл.17 от Закона за туризма. 3.Всеки участник трябва да притежава валидна застрахователна полица (отговорност на туроператора) по чл.42 от Закона за туризма, със застрахователен период включващ периода на предоставяне на туристическата услуга по настоящата обществена поръчка. 4.Всеки участник трябва да притежава удостоверение за лицензиран транспорт и превозвач и за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици съгласно Наредба №Н-32 от 16.12.2011 година. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката всеки от участниците представят: 1.Декларация – списък на изпълнените договори за предоставяне на туроператорска услуга в областта на детския и/или ученически отдих и туризъм на територията на Република България, съдържаща доказателства за минимум един изпълнен договор през последните три години с предмет сходен на настоящата обществена поръчка и препоръка/референция за добро изпълнение. Забележка: Под договор с предмет сходен на предмета на поръчката се приемат договори за организиране на детски и/или ученически лагери, екскурзии и други организирани събития, предназначени за деца и/или ученици летувания, туризъм и отдих. 2. Удостоверение (лицензия) за регистрация за извършване на туроператорска дейност на територията на Република България по смисъла на чл. 17 от Закона за туризма. 3.Валидна застрахователна полица (отговорност на туроператора) по чл. 42 от Закона за туризма, със застрахователен период включващ периода на предоставяне на туристическата услуга по настоящата обществена поръчка. 4.Удостоверение за лицензиран транспорт и превозвач и за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които ще се извършват превози на деца и/или ученици съгласно Наредба №Н-32 от 16.12.2011 година. Изисквания към базата: - Стаите, в които ще се настаняват летуващите следва да са с по две, три легла, до четири легла, но не повече, да имат собствен санитарен възел, климатик, вентилатор или климатична система; - Хотелската база следва да е категоризирана (минимум три звезди), с осигурена защитена и контролирана среда; отдалечена от централни пътища и питейни заведения; да разполага с конферентна зала или зала приспособена за провеждане на занимания с деца, осигурени аниматори, спортна площадка оборудвана със спортни съоръжения или дворно място с условия за организиране на игри и спорт. При условие, че хотелската база отстои на разстояние от плажната ивица, което изисква транспортиране на летуващите, следва да се осигури и транспорт. - Осигуряване на медицински персонал по време на летния лагер; - спасител на плажа и на басейна(ако обектът разполага с такъв); -групова застраховка -туристическа такса

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта се състои от: І. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, който съдържа: 1. Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Копие от документа за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участника е физическо лице се представя копие от документ за самоличност. 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 4. Доказателства за техническите възможности на участниците . 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо). 6.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (в офертата или на отделна бланка) и документите, свързани с тяхното участие. 7.Декларация от участника, че приема условията в проекта на договор. 8. Споразумение за създаване на обединение (ако е приложимо). ІІ.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. В този плик се слагат документите за изпълнение на поръчката, а именно: Техническо предложене за изпълнение, както и проекта на договора за изпълнение. В техническото предложение не трябва да се посочват цени. ІІІ.Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” следва да съдържа попълнено Ценово предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка. ІV.Документацията с изискванията за изпълнение на поръчката, образци на офертите, проект на договор и образци на декларации са достъпни в профила на купувача в електронната страница на Второ Основно училище "Иван Вазов" - гр. Провадия http://2ouprovadia.alle.bg. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис - предмет на поръчката, наименование на Участника с посочени адрес, телефон, факс и e-mail съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка с публична покана и се подава в деловодството на Второ основно училище "Иван Вазов" - гр. Провадия, област Варна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/05/2013