BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, За: Нели Иванова - ръководител проект, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73698, E-mail: n.ivanova@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Николай Ангелов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на консумативи и материали, необходими за изпълнението на дейностите по проект: "Да протегнем ръка за помощ", договор № BG051PO001-5.1.04-0129- С0001, сключен между Община Балчик и Агенция за социално подпомагане, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: "Помощ в дома“ на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000, 18100000

Описание:

Офис принадлежности
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат доставени следните консумативи и материали: За обособена позиция 1 – консумативи 1. Тетрадки - формат А4- 100 листа – 70 броя. 2. Химикали – 70 броя. За обособена позиция 2 – материали 1. Санитарни ръкавици – 60 бр. 2. Престилки – 20 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

425 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат доставени следните консумативи и материали: За обособена позиция 1 – консумативи 1. Тетрадки - формат А4- 100 листа – 70 броя. Предложената цена да не надвишава 1,90 лв. за 1 брой 2. Химикали – 70 броя. Предложената цена не трябва да надвишава 1,00 лв. за 1 брой. За обособена позиция 2 – материали 1. Санитарни ръкавици – 60 бр. Предложената цена не трябва да надвишава 0,70 лв. за 1 брой. 2. Престилки – 20 бр. Предложената цена да не надвишава – 9,00 лв. за 1 брой. Офертата се изготвя по образец - Приложение № 1. Валидността на офертата да е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и адрес на електронната поща. В плика трябва да бъдат приложени и: Приложение 2- Образец на Административни данни, Приложение 3 А - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Приложение 3 Б- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Всички представени документи следва да са надлежно подписани и подпечатани с мокър печат на участника. Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник може да участва за цялата поръчка, съгласно предмета на поръчката. Офертата трябва да бъде подадена на български език, и да бъде получена преди крайния срок на адреса, посочен в поканата. Начална дата и срок на изпълнение Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка. Срокът за доставка на консумативите, необходими за изпълнение на проекта по ДБФП № BG051PO001-5.1.04-0129- С0001 е 20 (двадесет) календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя. Срокът за доставка на материали, необходими за изпълнение на проекта по ДБФП № BG051PO001-5.1.04-0129- С0001 е 15 (петнадесет) календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната информация за условията и изискванията вкл. и образците към обществената поръчка може да бъде открита на официалната интернет страница на Възложителя (профил на купувача) www.balchik.bg. линк към раздел "обяви", подраздел "публични покани": http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2013