Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разрад срещу възнаграждение (комисионна), при следните обособени позиции Позиция №1 – Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на следните градове: гр. Разград; гр. Лозница, общ. Разград; гр. Попово; гр. Опака, общ. Попово. Услугата се извършва с ресурси на Изпълнителя (включително комуникационна свързаност, чрез използване софтуер на Възложителя. Позизция №2 – Инкасиране на суми за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя. Позиция №3 – Инкасиране на суми за ВиК услуги с ресурси на Възложителя и софтуер на Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79941000

Описание:

Услуги на агенти по събиране на дължими суми


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособени пунктове на Изпълнителя

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнение на поръчката: 1. Предложеният процент комисионна да не надвишава 1,5% от инкасираната сума. 2. Участникът, определен за изпълнител няма право да връща суми за неправилно отчетена и фактурирана вода. 3. Участниците да имат най-малко по един пункт с постоянни свои представители в следните населени места: гр. Разград; гр. Лозница, общ. Разград; гр. Попово; гр. Опака, общ. Попово. 4. Инкасираните суми се превеждат ежеседмично /в края на последния работен ден/ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5. При неправомерни действия или унищожаване на документи и информация от страна на изпълнителя на обществената поръчка, възстановяването на същите са изцяло за негова сметка; 6. Участниците да се регистрирани администратори на лични данни 7. Изпълнителят на поръчката, след съгласуване с Възложителя, има право да разкрива нови пунктове за инкасиране на суми. 8. Всички банкови такси и др. по превеждане на инкасираните суми по сметката на Възложителя са за сметка на Изпълнителя на поръчката. 9. Пунктовете на участника да са собствени или наети за срока на изпълнение на поръчката и да работят в реално време (online) - за позиция №1; 10. Участникът да разполага с необходимите технически възможности за изпълнение на поръчката (комуникационне свързаност, служители, консумативи, техника и др.) 11. Възложителят ще проведе обучение на служители на Изпълнителя за работа с предоставеният софтуер (за позиция №1) 12. Изпълнителят носи пълна отговорност за събраните парични средства. 13. При възникнала необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да включи допълнителни населени места или да изключи съществуващи, при същите цени и условия, с двустранно писмено споразумение, което става неразделна част от договора за възлагане на обществената поръчка. 14. Срок за плащане – до 30 календарни дни след доставката и надлежно оформена данъчна фактура. 15. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Разград, ул. "Сливница" №3А - Деловодство. Офертата следва да съдържа: 1. Административни данни за лицето , отправило предложението – наименование, телефон, факс, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; 4. Декларация за защита на базата данни на Възложителя; 5. Декларация за конфиденциалност на информацията, предоставена от Възложителя по време на договора за неограничен период от време; 6. Нотариално заверено копие на Удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни и вписано в регистъра на администраторите на лични данни; 7. Декларация от участника, че банковите такси за извършваните преводи по сметката на Възложителя, ще са за сметка на участника; 8. Декларация за броя на пунктовете на участника, с посочен адрес и работно време в градовете Разград, Лозница, Попово и Опака и че всички посочени пунктове работят „online” (представя се, ако офертата е за позиция №1) 9. Копие на документ, удостоверяващ статута на обектите – собствени или наети за срока на договора (представя се, ако офертата е за позиция №1); 10. Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/ ; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с включено описание на начина на събиране на сумите, предоставяне на данни от Възложителя, срок на валидност на офертата и др.; 12. Ценово предложение, съдържащо % комисионна. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2013