Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е за доставка чрез покупка на 610 бр. лампи Компакт 04/2х26W КЛЛ, 1220 бр. крушки PL-C 26W 2P Pelux и 1000 м. перфолента за закрепването им.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928530

Описание:

Улични лампи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

610 бр. лампи Компакт 04/2х26W КЛЛ, 1220 бр. крушки PL-C 26W 2P Pelux и 1000 м. перфолента за закрепването им.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Бяла Слатина.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Стоките трябва да отговарят на действащите в Република България стандарти, относно тях. Участниците следва да представят в офертата си сертификати за качество и произход за предлаганите продукти. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-голям от 7/седем/ календарни дни от датата на сключването на договор за изпълнение на поръчката. Доставката се извършва франко склад на възложителя в гр.Бяла Слатина. Плащането ще се извърши по банков път по сметка на изпълнителя в 30 дневен срок от датата на оформяне на приемно-предавателен протокол и представяне на фактура. Финансовият ресурс, с който разполага възложителят ев размер до 23 333 лв. без ДДС. Оферти, надхвърлящи тази сума, няма да бъдат допускани в класирането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата от 5 BGN в касата на Община Бяла Слатина - ул. "Климент Охридски" №68, гр.Бяла Слатина, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. или се внасят по следната банкова сметка: BIC: IABG BGSF, IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 448007; Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина. Офертата трябва да съдържа: 1. Приложение ОБРАЗЕЦ №1 – Административни сведения; 2. Приложение ОБРАЗЕЦ №2 – Техническо предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с приложени сертификати за качество и произход. 3. ОБРАЗЕЦ №3 – Ценова оферта; 4. ОБРАЗЕЦ №4 – Проект на договор - непопълнен, но подписан и подпечатан от участника; 5. ОБРАЗЦИ №№5, 6 и7 (декларации) Срок на валидност на офертата - минимум 30 дни. Офертите се приемат до 16:00 ч. на 26.04.2013г. в сградата на Община Бяла Слатина. Те следва да бъдат запечатани в плик с надпис „За участие в обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез покупка на 610 бр. лампи Компакт 04/2х26W КЛЛ, 1220 бр. крушки PL-C 26W 2P Pelux и 1000 м. перфолента за закрепването им.".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2013