Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на помпи за питейна вода”.Доставка на помпени агрегати за транспортиране на чиста вода от 5 градуса до 40 градуса С. Обществената поръчка е с две обособени позиции, както следва : - I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на вносни потопяеми и вертикални помпи за питейна вода”, съгласно технически данни- приложение №1, което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача".; - II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на български центробежни /многостепенни и едностепенни/ помпи за питейна вода”, съгласно технически данни- приложение №2, което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача". Оферти могат да се подават само за една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122000, 42122430

Описание:

Помпи
Центробежни помпи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На изпълнителя не са гарантирани количества. Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Възложителя. Доставките ще се доставят с транспорт на доставчика. - За I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на вносни потопяеми и вертикални помпи за питейна вода” до 36 000лв. без ДДС. - За II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на български центробежни /многостепенни и едностепенни/ помпи за питейна вода”до 30 000лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склада на дружеството, намиращ се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриар Евтимий” №25

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: Предлаганите помпи да отговарят на техническите данни /Приложения №1 и №2/. 1.Участникът да разполага: - За I-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на вносни потопяеми и вертикални помпи за питейна вода”: със сертификати ISO 9001 и ISO 14001, издадени от сертифицирани лица за акредитация, и декларация за съответствие от доставчика. -За II-ра обособена позиция позиция: със сертификат ISO 9001, издаден от сертифицирани лица за акредитация и декларация за съответствие от производителя. Техническите параметри, габаритните и присъединителните размери да бъдат съгласно БДС №6298-77 и БДС №6345-77. И за двете позиции участника следва да отговаря на долуописаните изисквания: 2.Посочените в техническите параметри работни точки на помпените агрегати да са подбрани в зоната на най-високото КПД. Допустимото отклонение в избора на работната точка плюс-минус 5% за Q и Н. 3. Гаранционен срок на предлаганите помпи, съгласно офертата на Изпълнителя. 4. Срок за изпълнение на доставката, след заявка. /съгласно офертата на Изпълнителя./ 5. Срок за изпълнение на поръчката: Срок на действие на договора-една календарна година или при достигането на прогнозната стойност. 6. Начин на образуване на цената: Цената се формира като обща сума от единичните цени на видовете помпи в лева без ДДС 7. Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане, след издаване на фактура – до 30 календарни дни. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Информационни материали за предлаганите помпи. - Копия на сертификати ISO 9001, ISO 14001 и декларация за съответствие от доставчика /изисквания за участниците за I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на вносни потопяеми и вертикални помпи за питейна вода”/. - Копие на сертификат ISO 9001, декларация за съответствие от производителя и документи доказващи, че параметрите са съгласно БДС №6298-77 и БДС №6345-77 /изисквания за участниците за II-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на български центробежни /многостепенни и едностепенни/ помпи за питейна вода”./ - Срок за изпълнение на доставката, след заявка, посочен в работни дни. - Гаранционен срок на помпите, посочен в месеци. - Предлагана цена, в български лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. - Срок за отложено плащане, след издаване на фактура – до 30 календарни дни. - Всеки помпен агрегат да се представи с диаграмите: 1) Q –Н 2) Q – КПД - Срок на валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: К=К1+К2+К3+К4 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 50 К1 = най-ниска цена х 50 ценово предложение К2 - Срок за изпълнение на доставката с относителна тежест 15 К2 = най-кратък срок х 15 Разглеждан срок К3 – Гарационен срок с относителна тежест 25 К3 = Разглеждан срок х 25 най-дълъг срок К4- Предлагана работна точка на помпата с относителна тежест 10 К4 = Разглеждана точка х 10 най-висока точка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Сертификат, който не е на български език се представя преведен. Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции на плика се отбелязва за кои позиции се отнася. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията и съответно за класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2013