Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на изделия от стомана за ремонт на покрив ЗРУ ПС „Бабово” 1. Правоъгълен затворен стоманен профил 60/40/3, L 6000 mm – 480 метра 2. Правоъгълен затворен стоманен профил 40/40/3, L 6000 mm – 462 метра 3. Покривна LT40/0.6 мм ламарина DX51D+Z140 L= 7500 мм; чиста покривна площ на широчината на листа 750 мм - 69 броя (385 кв.м.) 4. Винтове за закрепване на покривна LT ламарина с гумичка 6,5/60 – 900 бр. 5. Ламарина черна 1000/2000/1,5 мм - 16 кв. м

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34946000

Описание:

Материали и принадлежности, използвани в строителството на железопътни трасета


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчни количества са посочени в раздел ІІ - Кратко описание. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от необходимостите си.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПС "Бабово" - с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнение на поръчката: 1. Изделията да отговарят на посочените в "Кратко описание" технически характеристики и на приложимите за тях стандарти. 2. Стоките се доставят от Изпълнителя на договора с негов транспорт или за негова сметка до с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе 3. Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Разград, ул. "Сливница" №3А - Деловодство. Офертата следва да съдържа: 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Сертификати за качество на предложените стоки; 3.Техническо предложение, съдържащо технически характеристики на стоките, предмет на поръчката, срок на доставка (не по-дълъг от 10 кал.дни), срок за плащане ( 30 кал.дни), срок на валидност на офертата (не по кратък от 30 кал.дни) и др. 4. Ценово предложение , съдържащо единични цени в лева и обща стойност без ДДС, както следва: Единични цени: студенообработени заварени конструкционни кухи профили - в лева за линеен метър; покривна LT ламарина и винтове за закрепване на покривна LT ламарина - в лева за брой; ламарина черна - в лева за квадратен метър. Общата стойност да е определена на база единични цени и посочените ориентировъчни количества. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2013