Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Димитър Боянов Стоянов, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е за доставка на плътна асфалтобетонна смес и две фракции минералбетон.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113620, 44912000

Описание:

Асфалт
Различни видове строителен камък


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Минералбетон фракция 0 - 40 мм - 350 т. - Минералбетон фракция 0 - 63 мм - 350 т. -Асфалтобетон плътна смес – 192т.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на минералбетона е франко база на възложителя в гр. Бяла Слатина, а на плътната асфалтобетонна смес - франко производствена база на изпълнителя.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението и качествота на материалите: - Асфалтовата смес да бъде тип АС 12,5 В 50/70; - Предоставената асфалтова смес да бъде от асфалтова база, притежаваща „Сертифкат за производствен контрол – за асфалтовни смеси – БДС EN-13108-1; БДС EN-13108-1/NA”; - Асфалтовата смес при товарене да бъде с температура 160-180 градуса; - Фракцията /трошения камък/ 0-63 да бъде със „Сертификат за произвадствен контрол БДС EN 933-1,4,8”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; - Фракцията /трошения камък/ 0-40 да бъде със „Сертификат за произвадствен контрол БДС EN 13286-47, БДС EN 1367-2”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; - Участникът да разполагат със собствена или наета база, където за своя сметка да се натовари стоката на предоставеното от възложителя МПС; - Да притежава „Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008” – свързан с: Производството на асфалтови смеси. Код по ANZSIC E 4121; E 4221.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата от 5 BGN в касата на Община Бяла Слатина - ул. "Климент Охридски" №68, гр.Бяла Слатина, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. или се внасят по следната банкова сметка: BIC: IABG BGSF, IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 448007; Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - образец 1; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, в което се посочва срок на валидност, но не по-малък от 180 календарни дни от датата на подаването на офертата - образец ; 3. Ценово предложение- ценова оферта за изпълнение на поръчката, с посочена цена без ДДС и с ДДС за всяка от трите позиции - образец 3; 4. Подписан и подпечатан, но непопълнен прокт на договор, изготвен от възложителя - образец 4; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 8. Участниците да представят: „Сертифкат за проезводствен контрол – за асфалтовни смеси – БДС EN-13108-1; БДС EN-13108-1/NA”; 9. Участниците да представят: „Сертификат за производствен контрол - БДС EN – 13808:2006; CPD - 0104”; 10. Участниците да представят: „Сертификат за производствен контрол БДС EN 933-1,4,8; БДС EN 1367-2”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; 11. Участниците да представят: Сертификат за произвадствен контрол БДС EN 13286-47”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; 12. Участниците да представят: „Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008” – свързан с: Производството на асфалтови смеси. Код по ANZSIC E 4121; E 4221; 13. Участниците да представят документ удостоверяващ, че разполагат със собствена или наета база, където за своя сметка да се натовари стоката на предоставеното от възложителя МПС. В случай, че базата е наета, от документа да е видно, че тя ще бъде на тяхно разположение за срока на договора; 14. Списък – декларация за доставките, изпълнени през проследните 3/три/ години. Декларацията да е придружена от препоръки и референции за добро изпълнение от възложителите по посочените договори. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация - Бяла Слатина, на адрес: гр.Бяла Слатина, обл.Враца, ул."Климент Охридски" №68 от 9:00 до 16:00 ч. всеки работен ден.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013