Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на МУ-Варна съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на две обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас Всеки участник може да подаде оферта за една или и двете позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката и монтажа на климатици с минимални технически характеристики посочени в спецификацията към процедурата - Приложение № 2. Позиция № 1 включва три вида климатици, позиция № 2 включва 17 вида климатици. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява необходимостта от доставка и монтаж на климатици в зависимост от потребностите и финансовите си възможности. Максимално допустимата стойност на договора е 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 1 и 30 000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не възлага заявки за максимално допустимата стойност на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да достави нови и неупотребявани климатици, които да нямат явни или скрити дефекти. Предложението на Участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Доставените климатици следва да са съпроводени с гаранционни карти и инструкции за употреба на български език. Предложената крайна цена да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 2 /два/ работни дни от получаване на заявката. Гаранционен срок на климатиците – не по-малък от 5 години. Срок за реакция след подаден сигнал за повреда – не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ часа. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец; 2.Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. В предложението следва да са посочени техническите характеристики на предлаганата климатична техника, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя. Участникът следва да посочи търговска марка, производител, продуктов номер и модел на предлаганите от него климатици; 3.Ценова оферта по образец; 4. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; 5.Доказателства за наличието на фирмен сервиз на територията на гр.Варна Документите от т.1 до т.3 включително и т.5 се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“ на база предложена обща стойност на единичните цени в ценовата оферта. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 10.04.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2013