Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043; 0889 600974, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на резервни части и консумативи за водомери, при следните обособени позиции: Позиция №1 – Резервни части за водомери „Беласица”: 1. Водомери – едноструйни, късо тяло, за студена и топла вода с номинално протичане Qn: 2.5 m3/h - Часовников механизъм КТСВ/МСБ; Часовников механизъм КТТВ/МСБ; . Часовников механизъм КТСВ/сух ролков брояч; Часовников механизъм КТТВ/сух ролков брояч; Турбина с ахат КТСВ; Регулатор КТСВ/ТВ; Ос-винт КТСВ; . Разделителна плоча с ос винт/сух ролков брояч; О-пръстен КТСВ/сух ролков брояч; Решетка ” с периферия; Решетка ” без периферия; Стъкло Ф72 КТСВ/ТВ; Уплътнител каучук КТСВ; Уплътнител пластмаса КТСВ ; Уплътнител за щуцер "; 2. Водомери многоструйни с номинално протичане Qn 5m3/h - Часовников механизъм МКБ; Часовник; Кутия за часовник; Ос-винт; Ос турбина комплект; Зъбно колело водещо; Турбинка комплект; Турбинка с втулка; Уплътнител за щуцер 1"; Диск стъклен (стъкло); Уплътнител (за фланец); Уплътнител (за камера турбинна); Уплътнител (за стъклен диск); номинално протичане Qn: 5 m3/h. Позиция №2 – Резервни части за водомери „Sensus” едноструйни, късо тяло, за студена и топла вода с номинално протичане Qn: 1,5 и 2,5 m3/h - Уплътнителен пръстен 56.87x1.78; Уплътнителен пръстен 59.09x3; Пръстен; Турбина; Уплътнителна платка; Фиксиращ пръстен; Опорна плочка; Броячен механизъм; Сляп капак; Капак Позиция №3 – Консумативи за водомери -Оловни пломби Ф9; присъединител (щуцер) комплект 2 бр.-дълъг вариант R” ; присъединител (щуцер) комплект 2 бр.-дълъг вариант R1” ; Удължител пластмаса R” ; Пластмасово катинарче с пореден номер; Пластмасова пломба за холендър " с отвор за катинарче; Пластмасова пломба за холендър 1" с отвор за катинарче

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000 (KA11)

Описание:

Различни видове резервни части (За водоразпределителни дружества )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки в зависимост от необходимостите на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на Възложителя в гр. Разград, ул. "Свети Климент" №100

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Резервните части да са произведени от производителя на водомерите 2. Начин на формиране на цената - с посочване на ед. цена в лева без ДДС за всяка стока поотделно. В цената следва да са включени всички разходи франко склад на Възложителя в гр. Разград 3. Резервните части да са годни за използване в питейното водоснабдяване 4 Срок за изпълнение на поръчката – две години, считано от датата на сключване на договора 5. В поръчката може са се участва за една или повече обособени позиции 6. Начин на плащане - до 30 календарни дни след доставка на стоката и надлежно оформена данъчна фактура 7. Гаранционен срок - не по-кратък от 12 месеца от датата на доставка 8.Съдържание на офертата: 8. 1. Наименование на физическото или юридическото лице, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 8.2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК 8.3. Документ, удостоверяващ, че са производители или оторизационно писмо за дистрибуция на територията на Р.България; 8.4. Каталози или други описателни документи на стоките, обект на поръчката; 8.5. Становище за хигиенно – токсикологична бесопасност, издадено от Министерство на здравеопазването за използване на материалите в питейното водоснабдяване; 8.6. Техническо предложение, съдържащо срокове за доставка, гаранционни срокове, срок на валидност на офертата, технически възложности за изпълнение на поръчката и др. 8.7. Финансово предложение, съдържащо единичните цени на стоките, обект на поръчката. 9.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 10. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 11. Възложителят се ангажира с информиране на неспечелилите участници 12. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство/а за съдимост на лицата по чл.47, ал.6 от ЗОП и декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2013