Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет “Ремонт и асфалтиране на общинска пътна мрежа в община Бяла Слатина”, като предметът на дейност се изразява в следното: 1. Почистване сервитута на пътя от дървета с дебелина d<10 см и храсти, включително извозване на депо. 2. Ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес на тон – 4,6 и 8 см., в която цена да са включени следните операции: - машинно изрязване(фрезоване) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени; - Почистване с мотометла(компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилката; - Напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площта на дупката) – машинно; - Превоз(доставка) на плътна асфалтова смес; - Полагане плътен асфалтобетон(разстилане, подравняване, шаблониране, профилиране на сместа) на тон – 4,6 и 8 см; - Валиране(уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валяк до плътността на съседната прилежаща повърхност); - Заливане на фуги след асфалтиране; - Почистване, натоварване и извозване на отпадъците от фрезованата смес 3. Полагане на асфалтобетон – плътна асфалтова смес с дебелина 4 см на тон, в която цена да са включени следните видове операции: - почистване с мотометла(компресор) на основата; - напръскване на основата с битумна емулсия; - машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см; - валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валяк. 4. Отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер, включително извозване на излишните земни маси за м2. Предметът включва почистване сервитута на пътя от дървета, ръчно изкърпване на асфалтобетон плътна смес, полагане на асфалтобетон, отнемане и подравняване на банкета на пътя с автогрейдер на общински пътища: Път IV VRC – 1013, Бяла Слатина – Бърдарски геран от км. 22+700 до км. 7+400; Път IV VRC – 1016, от с. Алтимир до границата със с. Сираково от км. 0+00 до 2+00 и Път IV VRC – 1015 от с. Тлачене от км. 12+600 до границата със с. Нивянин.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45230000, 45233252, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Път IV VRC – 1013, Бяла Слатина – Бърдарски геран от км. 22+700 до км. 7+400; Път IV VRC – 1016, от с. Алтимир до границата със с. Сираково от км. 0+00 до 2+00 и Път IV VRC – 1015 от с. Тлачене от км. 12+600 до границата със с. Нивянин

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

102834 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, то следва да бъде създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите. 2. В случай че участникът в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, то трябва да е създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите и всички други приложими нормативни актове, които определят реда за създаване и регистрация на граждански дружества. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава, преди сключване на договора, да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ. В случай че участник в поръчката е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. 3. Кандидатите да имат предмет на дейност строителство и професионален опит в извършване на подобни поръчки. Удостоверение за вписване на строителя в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – за ІІ група строежи, ІІІ - та категория или за по-висока категория от същата група, с обхват съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 9.1. Удостоверението за вписване, следва да бъде придружено и с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава; Кандидатите да притежават квалификационни и технически възможности за изпълнение на поръчката, в т.ч. техническо оборудване. Кандидатите да имат оборот от 308 502,00 лв (триста и осем хиляди петстотин и два лева) без ДДС, за последните 3 /три/ години, сходен с предмета на поръчката. Валидна полица за застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност минимум ІІ група строежи, ІV-та категория; Кандидатите да представят доказателства за техническото състояние на техниката; 4. Да представят заверени копия от годишен финансов отчет /баланс/ и Отчет за приходите и разходите за последните три финансово приключили години, ведно със Справка за приходите по видовете строителство - заверени копия, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Да представят Декларация - информация за общия оборот и за оборота от строителство /строително-ремонтни дейности/, за последните три финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя под формата на декларация – по образец. 5. Да представят Списък по образец, съдържаща списък на основните договори за извършване на строителство /СМР/СРР, изпълнени през последните пет години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от препоръки за добро изпълнение. Да представят описание на техническото оборудване. Участникът, следва да осигури минимум следното техническо оборудване:багер за земни работи; - самосвал за извозване на земни маси и насипни материали; - фреза за фрезоване на асфалтови настилки; - асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки; - вибрационен самоходен валяк и т.н.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател А: Цена на СМР - тежест 40 % Показател Б: Срок за изпълнение на СМР - тежест 25 % Показател В: Гаранционен срок -тежест 20 % Показател Г: Срок на отложено плащане – тежест 15 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжните документи могат да бъдат получени в административната сграда на община Бяла Слатина - стая 207, ет. 2, след представяне на документ за платени тръжни документи, или чрез превод по банкова сметка на Възложителя: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIC код: IABG BGSF, Код на плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина. Стойността на тръжните документи е 6 BGN с ДДС. Документите ще бъдат изпратени на закупилите документация, за тяхна сметка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2013