Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на свързващи части за тръби ПЕВП тип 100, при следните обособени позиции: Позиция №1 – Водовземни скоби: Позиция №2 – Фитинги с притискаща втулка /бързи връзки/: нипел-преход (преход с външна резба), муфа-преход (преход с вътрешна резба), тройник 90° , съединителна муфа, коляно - преход 90° с външна резба, преход с фланец, редуцираща муфа (намалител), коляно 90° , коляно 45°; Позиция №3 - Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване: коляно 90°, дълго изпълнение, коляно 45°, дълго изпълнение, дъга 30°, дъга 60° , намалител (редуктор), тройник-намалител , дълго изпълнение, тройник, дълго изпълнение, предфланшова връзка (берт), дълго изпълнение, Капачка (тапа), Фланец за берт Позиция №4 - Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване: коляно 90°, коляно 45°, Коляно – преход с външна месингова резба, Коляно-преход с вътрешна месингова резба, Фланшов накрайник, тройник, тройник-намалител, Намалител , тройник с вътрешна месингова резба, тройник с външна месингова резба, Преход с външна месингова резба, Преход с вътрешна месингова резба, Тапа , Муфа съединителна Позиция №5 – Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100: съединителни муфи без ограничител. коляно 45° ,съединителна муфа с ограничител, тапа (капачка) , тройник, комплект с муфа с ограничител , преход ПЕ/стомана с външна резба, коляно 90° , Сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка), Редуцираща муфа (намалител) , преход ПЕ/стомана , тройник , преход ПЕ/месинг с външна резба, Електрозаваряема скоба за работа при липса на работно налягане, Електрозаваряема скоба за работа под налягане, Електрозаваряема скоба за работа под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка, преход ПЕ/стомана с вътрешна резба . Подобна информация - в документацията за участие. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44163200

Описание:

Тръбни фитинги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централен склад на Възложителя гр.Разгра, ул. "Костур" №23

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания, на които трябва да отговарят предлаганите стоки: • Да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; • Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 24 месеца. Гаранционният срок на изделията да е определен при пазване на условията на производителя за транспорт, съхранение, монтаж, номинално налягане, температура на водата и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване. • Фитинги за муфена, челна и електрозаварка - да отговарят на БДС EN 12201-3:2011; • Водовземни скоби и бързи механични връзки - да отговарят на ISO 14236:2000; 2. Изисквания към участниците: • Да са производители или дистрибутори на производители – удостоверява се с декларация, че участникът е производител или оторизационно писмо за дистрибуция от производителя (оригинал и превод при необходимост); • Да имат необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - собствен или нает транспорт, складова база, оборудване и др. - удостоверява се със съответните документи. • При поискване от Възложителя да бъде обособен консигнационен склад за определени видове фитинги на територията на централен склад на Възложителя в гр. Разград, ул. „Костур” №23. 3. Изисквания по доставките на стоките: • Всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя; • Доставките се извършват от Изпълнителя до склада на Възложителя в гр. Разград, ул.”Костур" №23 в срок до пет работни дни от получаване на писмена заявка • Всяка доставка се придружава от данъчна фактура и приемо-предавателен протокол 4. Срок за плащане – до тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура 5. Срок за изпълнение на поръчката – до края на 2014 година. 6. Съдържание на офертите 6.1. Наименование на юридическото лице, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 6.2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК 6.3. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството на производителя- ISO или еквивалентен стандарт; 6.4. Удостоверения за съответствие (с всички приложения към тях), съгласно НСИСОССП; 6.5. Документ от производителя (оригинал и превод при необходимост), удостоверяващ, че участникът е производител или дистрибутор на територията на Р. България; 6.6. Документи, удостоверяващи, че участникът разполага с необходимите ресурси за изпълнение на поръчка (описание на складова база, оборудване, транспорт и др.); 6.7. Каталози или други описателни документи на стоките, обект на поръчката; 6.8. Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на предлаганите фитинги – на български език; 6.9. Предложение за начина на изпълнение на поръчката (Техническо предложение) – по образец на Възложителя. Ако участникът участва само за някои позиции, той попълва техническите описания само за позициите, за които участва; 6.10. Финансово предложение - по образец на Възложителя. Ако участникът участва само за определени позиции, той попълва съответния образец на ценова оферта. 7.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 8. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 9. Възложителят се ангажира с информиране на неспечелилите участници 10. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство/а за съдимост на лицата по чл.47, ал.6 от ЗОП и декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие се изпраща по електронен път при заявление за получаване на същата на e-mail:mtsdunav@abv.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2013