Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков-по предмета на поръчката-02 91451657; Димитър Павлов- по процедурата-02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515, монетопакетиращи машини REIS CW2013 и пакетираща линия REIS CР6002.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42900000, 42950000

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение
Части за машини с обща употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложен „Списък с необходимите резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515, монетопакетиращи машини CW2013 и пакетираща линия REIS CР6002”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да имат положителен финансов резултат за 2011 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/03/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2011 г.; 4. Документ от производителя (в случай на представителство), доказващ оторизиране от страна на производителя на оборудването за извършване на доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515, монетопакетиращи машини REIS CW2013 и пакетираща линия REIS CР6002. 5. Попълнен образец на оферта - Приложение №1. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I, в срока посочен в раздел ІІІ. Офертата следва да бъде надписана по следвия начин: "Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515, монетопакетиращи машини REIS CW2013 и пакетираща линия REIS CР6002. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/03/2013