Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на мерки за информация и публичност" по проекти на община Бяла Слатина, в качеството й на бенефициент по ОПОС, ОПРР, ОПАК, ПРСР И ОПРЧРвю в пет обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” - с. Търнава, Община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 Обособена позиция № 2 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на функционален анализ”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 Обособена позиция № 3 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца”, финансиран по Програма за развитие на селските райони Обособена позиция № 4 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 Обособена позиция № 5 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 22100000, 22150000, 44423400, 45233290, 22120000, 79951000, 22459100

Описание:

Рекламни печатни материали
Печатни книги, брошури и диплянки
Брошури
Сигнализационни табели и свързани с тях артикули
Работи по поставяне на указателни табели
Публикации
Услуги по организиране на семинари
Рекламни стикери и ленти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56358 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от управителя/ управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Съгласно чл. 47, ал. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" от ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник , който е: 2.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.2. обявен в несъстоятелност; 2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.3. Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който: 3.1 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3.3 е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 3.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 3.5. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 3.6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1 и по т. 3.2 и 3.6 от Условията за участие, се прилагат в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва: при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; в случаите описани по-горе - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА „НАЙ – НИСКА ЦЕНА“ Критерият за оценка на офертите „най – ниска цена“ се прилага за следните обособени позиции: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” - с. Търнава, Община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца”, финансиран по Програма за развитие на селските райони ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ Критерият „икономически най-изгодна оферта“ се прилага за следните обособени позиции: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на функционален анализ”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 1. Качество на техническо предложение - тежест 70%; 2. Ценово предложение - тежест - 30 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена в административната сграда на община Бяла Слатина, ет. 2, стая 207 или може да бъде изтеглена свободно от електронния адрес на възложителя www.byala-slatina.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2013