Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е структуриран в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Одит на изпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”. Изпълнението на настоящата услуга се възлага в изпълнение на проект «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. сключен с Министерство на околната среда и водите, финансиран от Кохезионен фонд на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, реф. № на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническaтa спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация, и Насоките за извършване на одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. Обособена позиция 2: „Одит на проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, община Бяла Слатина” Изпълнението на настоящата услуга се възлага в изпълнение на проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, община Бяла Слатина”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/017 от 03.06.2011 г. сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и правителството на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническaтa спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация, и Насоките за извършване на одит на проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, достъпни на интернет адрес:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000, 79212100

Описание:

Одиторски услуги
Услуги по финансов одит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, то следва да бъде създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите. В случаите когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава, преди сключване на договора, да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 1.1 Обособена позиция 1: Участникът следва да има за последните 3 (три) финансово приключили години, а за ново регистрирани участници – от датата на учредяване до датата на представяне на офертата – общ оборот от дейността си в размер на не по-малко от 150 000,00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без включен ДДС. 1.2 Обособена позиция 2: Участникът следва да има за последните 3 (три) финансово приключили години, а за ново регистрирани участници – от датата на учредяване до датата на представяне на офертата – общ оборот от дейността си в размер на не по-малко от 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние участникът следва да представи следните документи: • Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - заверени от участника копия на Годишните отчети за приходи и разходи за последните три финансово приключели години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Участниците в процедурата могат да не прилагат горепосочените документи, на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър,когато същите са вписани в търговския регистър. • Регистрираните одитори следва да представят с офертата си и да поддържат за целия период на изпълнение на договора, валидна Застраховка „Професионална отговорност на регистрираните одитори”. 1. Минимални изисквания за технически възможности – за двете обособени позиции • През последните 3 (три) години (за новорегистрирани участници – от датата на учредяване до датата на представяне на офертата) участникът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора за упражняване на одитна дейност по проекти, финансирани по програми и фондове на ЕС и/или други източници на финансиране. За доказване на минималните изисквания за технически възможности участникът следва да представи следните документи и информация: • Декларация, съдържаща списък на договорите за услуги, извършени през последните 3 години, съдържаща: датата на сключване на съответния договор, наименование на получателя на услугите, придружена с препоръки за добро изпълнение и/или приемо-предавателни протоколи - Образец № 9. 2. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит: За изпълнение на настоящата поръчка Участникът трябва да предложи екип от експерти с необходимите квалификация и професионален опит за ефективно изпълнение на предмета на настоящата поръчка, , както следва по обособени позиции: Обособена позиция 1: Екипът задължително включва следните ключови експерти: Ключов експерт № 1 „Ръководител екип“; „Одитор в областта на одита в публичния сектор“; Ключов експерт № 3 „Юрист“; Ключов експерт № 4 „Експерт в областта на процедури, свързани с нередности и измами“; Обособена позиция 2: Екипът задължително включва следните ключови експерти: Ключов експерт № 1 „Ръководител екип“; Ключов експерт № 2 „Юрист“.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническа оценка - относителна тежест 60 % (0,60); 2. Финансова оценка - относителна тежест 40 % (0,40)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена в административната сграда на община Бяла Слатина, ет. 2, стая 207 или може да бъде изтеглена свободно от електронния адрес на възложителя www.byala-slatina.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2013