Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, химикали и стандарти за изпълнение дейностите по проект „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителното лечение с цинк“ по договор с МОМН № D002-336 от 20.12.2008г. с ръководител доц.д-р Марина Ненова,д.м., съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на четири обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – „1-алфа хидрокси витамин Д3 (1-Hydroxyvitamin D3, 1-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol)“ 2. Обособена позиция № 2 – „Тимулин ELISA кит“ 3. Обособена позиция № 3 – „ICP мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS“ 4. Обособена позиция № 4 – „Азотна киселина“ Всеки участник може да подаде оферта за една или повече позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696200, 33696500

Описание:

Реактиви за кръвен анализ
Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на: за обособена позиция № 1 - 1 милилитър; за обособена позиция № 2 - кит за 96 теста; за обособена позиция № 3 - 100 милилитра; за обособена позиция № 4 - 2 литра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката за всяка една от позициите участникът следва да спазва изискванията на Възложителя. Предложението на участника трябва да бъде с параметри идентични с изискванията на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/. Поръчката включва доставки на посочените количества в КСС без заявка след сключване на договор и следващи доставки след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни и количества. Посочените количества в спецификацията са прогнозни в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост. Възложителят си запазва правото да увеличи посочените количества съобразно нуждите си. Количеството на артикулите се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Предложената крайна цена да включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително транспортните разходи до адреса на Възложителя и обратно. Срок за изпълнение на всяка доставка – не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни от сключването на договора/заявката. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Стоките доставяни от подизпълнител се фактурират от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец; 2.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. Всеки участник представя предложението за изпълнение в обем и съдържание, достатъчни да бъде извършена оценка за съответствие на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя. В предложението си Участника представя спецификация на предлаганите артикули, в която са посочени описанията на продуктите като: съдържание, състав и концентрация, чистота на реактиви, търговската марка, производителя и страната – производител. 3.Ценова оферта по образец с приложена Количествено-стойностна сметка. Ценовата оферта се подава за всяка една обособена позиция по отделно; 4. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; Документите от т.1 до т.3 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“ на база предложена обща стойност, съгласно приложена количествено-стойностна сметка. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта с количествено -стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 425 до 17:00 часа на 18.03.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2013