Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043; 0889 600974, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на транспортни услуги, при следните обособени позиции: Позиция №1 – Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи: Транспортиране и депониране на земна маса Транспортиране на трошен камък от кариера „Боаза” и разтоварване на мястото на аварията Позиция №2 – Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 16-25 тона за превоз на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на територията на дружеството

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник подава само едно предложение. 2. Всеки участник може да участва за целия обем на услугите или за отделна позиция 3. Изисквания при изпълнението на позиция №1 3.1. Място на изпълнение: гр. Разград и селата на територията на община Разград 3.2. Участникът да притежава минимум един технически изправен товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона полезен товар 3.3. Участникът следва да е на разположение на Възложителя 24 часа в денонощието, включително в празнични и почивни дни 3.4. Участникът следва да изпълни дейностите със свои работници 3.5. Всеки курс се удостоверява с товарителница със съдържание, съответстващо на Закона за автомобилните превози и заверена от оторизиран представител на Възложителя 3.6. Начин на формиране на цената – участникът предлага твърди цени без ДДС за един курс, както следва: - отстраняване на аварии в рамките на град Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец - отстраняване на аварии в рамките на селата от община Разград (без изброените по-горе) 4. Изисквания при изпълнението на позиция №2 4.1. Място на изпълнение: маршрут, зададен от Възложителя на територията на страната 4.2. Участникът да притежава минимум един технически изправен товарен автомобил с товароносимост 16-25 тона побезен товар. 4.3. Участникът следва да е на разположение на Възложителя 24 часа в денонощието, включително в празнични и почивни дни 4.4. Участникът следва да изпълни дейностите със свои работници 4.5. Всеки курс се удостоверява с товарителница със съдържание, съответстващо на Закона за автомобилните превози и заверена от оторизиран представител на Възложителя 4.6. Участникът е длъжен да превози товара по най-краткия път и за най-кратко време 4.7. Начин на формиране на цената – участникът предлага твърди цени без ДДС на тон/километър, както следва: - маршрут до 20 км - маршрут до 40 км - маршрут над 40 км 5. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договора; 6. Съдържание на офертата: 6.1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 6.2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК. 6.3. Техническо предложение, съдържащо начина на изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Възложителя. 6.4. Ценово предложение, съдържащо единични цени на посочените видове дейности 7. Ако офертата е за целия обем на поръчката, документите да се представят отделно за всяка обособена позиция 8.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 9. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 10. Възложителят се ангажира с информиране на неспечелилите участници 11. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Не се предвиждат образци на документи

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2013