Версия за печат

BG-Бачик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, гр. Балчик, пл. "21ви септември" №6, За: Димитър Димитров, РБългария 9600, Бачик, Тел.: 0579 71065, E-mail: m.dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: гр. Балчик, пл. "21ви септември"№6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработка на материали свързани с осигуряване на публичност и провеждане на събития по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79952000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Организиране на информационни събития – 2 бр. 2. Организиране на медийното отразяване на проекта – 2 бр. 3. Дизайн, предпечат и печат на папка твърди корици, формат А4 -200 бр. 4. Дизайн, предпечат и печат на рекламни химикалки – 200 бр. 5.Дизайн, предпечат и печат на рекламни записници (тефтери/бележници) – 200 бр. 6. Изработка на информационен банер – 1бр 7. Изработка на интернет банер – 1бр. 8. Изготвяне на информационни брошури за представяне на целите и дейностите по проекта - 500 бр. 9. Изготвяне на информационни брошури за представяне резултатите по проекта - 1000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6970 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик, гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценово предложение -70 % Техническо предложение - 30 % Цялостната методика е приложена към документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация - Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4, в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. - Образец № 6; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 7 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружени задължително от препоръки за добро изпълнение (референции); 10. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – изготвен в свободна форма от Участника, придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите; 11. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие– Образец № 9; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 10; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. При липсата на някой от горепосочените документи и приложения, Участникът ще бъде отстранен от процедурата и последваща оценка на предложението му.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2013