Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) на работещите във „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, както следва: 1. Здравно обслужване на 350 бр. служители, включващо: Списък на длъжности, подлежащи на задължителни медицински прегледи • Организиране и провеждане на задължителни медицински прегледи, параклинични и функционални изследвания; Анализ на заболеваемостта, във връзка с резултатите от периодичните медицински прегледи и заключение за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа Изготване /актуализация на здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител Анализ на заболеваемостта във връзка с временна нетрудоспособност – обработка на данните от издадени болнични листове. 2. Изготвяне оценка на риска на ново работно място; 3. Годишен абонамент, включващ експертна помощ и актуализация на фирмената документация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и организиране и провеждане на ежегодно обучение на членовете на комитета по условия на труд (КУТ) по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически райони на дружеството в гр. Разград, гр.Лозница, гр. Цар Калоян, гр. Попово, гр. Опака, с. Бабово

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: Да притежават валидно удостоверение за регистрация на СТМ от МЗ; Да представят утвърден от МЗ списък на състава на специалистите си; Предвид спецификата на дейността и необходимостта комуникация между СТМ и Възложителя, участникът следва да разполага с офис на територията на гр. Разград и лице за контакти. 2. Услугите да се извършват съгласно Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на СТМ 3. Срок за изпълнение на поръчката – три години, считано от датата на сключване на договора; 4. В ценовата оферта да се посочат цени без ДДС, както следва: Единична цена за услугите по т.1. за един работещ; Единична цена за оценка на риска на ново работно място (т.2); Годишен абонамент за услугите по т. 3. 5. Офертите следва да съдържат целия обем от дейности, предмет на поръчката 6. Възложителят не се ангажира с информиране на неспечелилите участници 7. Място на изпълнение - техническите райони на дружеството, разположени на територията на общините Сливо поле, Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака. 8.Съдържание на офертата: 8.1. Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията (оригинал или заверено от участника копие) 8.2. Копие на валидно удостоверение за регистрация от МЗ; 8.3. Списък на състава на СТМ; 8.4. Декларации от състава на СТМ за неразгласяване на информация, предоставена им от Възложителя; 8.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато офертата е подписана от лице, което няма представителни функции ). 8.6. Документ, удостоверяващ наличието на офис и лице за контакти на територията на град Разград 8.7. Ценово предложение, включващо всички разходи до краен получател, което да съдържа: - Единична цена за услугите по т.1. за един работещ; - Единична цена за оценка на риска на ново работно място (т.2); - Годишен абонамент за услугите по т. 3. 9. Друга допълнителна информация по желание на Участника. 10.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 11. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 12. Възложителят не се ангажира с информиране на неспечелилите участници 13. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2013