Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, както следва: Откриване на разплащателни сметки, вкл. лихвен процент по тези сметки ; Депозитни продукти, в български лева и EUR- размер на лихвен процент; Тегления и вноски в лева и валута; Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева; Директен дебит; Разплащания чрез системата РИНГС; Преводи във валута чрез системата SWIFT; Преводи, инициирани по електронен път - вътрешнобанкови и междубанкови /Интернет банкиране/; Елелектронно разплащане/e-pay ,easy-pay/ Издаване на банкови гаранции пред български и чуждестранни институции,банки, както и директно пред фирмите – контрагенти на клиента; Инкасови услуги Издаване и обслужване банкови карти на служители на дружеството

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите райони на дружеството-гр.Разград, гр.Лозница, гр.Попово, гр. Опака, гр.Цар Калоян

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: 1.1. Да притежават да притежават валидна индивидуална лицензия съгласно Закона за кредитните институции; 1.2. Да имат опит в предлагането на финансови услуги на ютилитис компании, не по-малко от 5 години; 1.3. Да имат изградена собствена мрежа за обслужване на клиенти на територията в обхвата на дружеството; 1.4. Да притежават технически възможности за извършване предмета на поръчката. 2. Всеки участник подава само едно предложение. 3. Всеки участник може да участва за целия обем или за част от услугите. 4. Срок за изпълнение на поръчката – пет години, считано от датата на сключване на договора; 5. В ценовата оферта да се посочат единични цени за видовете услуги, които участникът предлага 6. Изисквания към съдържанието на офертата: 6.1. Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата, съдържащо единен идентификационен код (ЕИК). 6.2. Копие на валидна индивидуална лицензия, съгласно Закона за кредитните институции. 6.3. Референции, доказващи опит в предлагането на финансови услуги за последните 5 години. 6.4. Референции, доказващи опит в предлагането на финансови услуги за последните 5 години, осъществявани в същия отрасъл на икономиката. 6.5. Документ за кредитен рейтинг, присъден от Агенцията за кредитен рейтинг. 6.6. Технически възможности за изпълнение на поръчката - Декларация за наличието на офиси на участника, съгласно Списъка на техническите райони на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД. Да се посочат техническите райони, в които участника има открити и действащи офиси. Наличието и/или липсата на офиси няма да бъде обект на оценка. 6.7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато офертата е подписана от лице, което няма представителни функции ). 6.8.Ценово предложение, което да съдържа: Еднократна и месечна цена на финансови услуги „Свободни парични средства” – депозити; Еднократна и месечна цена на финансови услуги „Платежни и свързани услуги”; ЗАБЕЛЕЖКА: При изготвяне на ценовата оферта, участниците следва да включат еднократни и месечни цени на финансовите услуги, включени в обекта на поръчката 6.9. Друга допълнителна информация по желание на Участника. 7.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 8. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 9. Възложителят не се ангажира с обратна информация и информиране на неспечелилите участници 10. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Неколичествени критерии - 40%: 1. Опит на участниците, характеристика и качество на представяните финансови услуги - 8%; 2. Опит на участниците, характеристика и качествона предлаганите услуги през последните 5 години, осъществявани в същия отрасъл на икономиката - 16%; 3. Рейтинг на участниците, присъден от агенцията за кредитен рейтинг - 16%. Количествени критерии - 60%: 1. Цена на финансови услуги "Свободни парични средства-депозити" - 30%; 2. Цена на финансови услуги "Платежни и свързани услуги" - 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Методика за оценка - Комисията извършва оценката на постъпилите предложения на база „Икономически най-изгодна оферта”. Оценяването и класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, като оценките за критериите ще бъдат поставяни по десетобалната система. Тежестта на всеки критерий (сi) в комплексната оценка (КО) на предложението е различна. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава по формулата КО = НК*0,4 + КК*0,6 1. Неколичествени критерии(НК) - НК = Т1*С1 + Т2*С2+Т3*С3 НК се формира по следните критерии: Т1 – Опит на участниците, характеристика и качество на предоставяните финасови услуги през последните 5 години - С1=2 Максимална оценка - 10 т. получава участникът, представил най-голям брой референции. Предложенията на другите участници се оценяват по формулата: Т1=(А/Б)*10, където А е офертата, оценявана в момента, а Б е максималния брой референции. Т2 – Опит на участниците, характеристика и качество на предоставяните финасови услуги през последните 5 години, осъществявани в същия отрасъл на икономиката С2=4 Максимална оценка - 10 т. получава участникът, посочил най-голям брой референции Предложенията на другите участници се оценяват по формулата: Т2”(А/Б)*10, където А е офертата, оценявана в момента, а Б е максималния брой референции. Т3 – Рейтинг на участниците, присъден от агенцията за кредитен рейтинг С3=4 Максимална оценка - 10 т. ще получи участникът, представил най-висок рейтинг. Предложенията на другите участници се оценяват реципрочно по формулата: Т3=(А/Б)*10, където А е офертата, оценявана в момента, а Б е офертата, посочила най-висок рейтинг. 5.2. Количествени критерии (КК) - КК = Ф1* j1 + Ф2* j2 КК се формира по следните критерии: Ф1 – Цена на финансови услуги ”Свободни парични средства-депозити” j1= 5 Максимална оценка – 10 т. получава участникът предложил най-висока цена на услугата, а предложенията на другите участници се оценяват по формулата Ф1=(А/Б)*10, където А е офертата, оценявана в момента, а Б е офертата с предложена най- високата цена. Ф2 – Цена на финансови услуги „Платежни и свързани услуги” j2= 5 Максимална оценка – 10 т. получава участникът, предложил най-ниска цена на услугата, а предложенията на другите участници се оценяват по формулата Ф2=(А/Б)*10, където А е най- ниската цена, а Б е цената на предложението, оценявано в момента. Участник, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се класира на първо място. Дружеството си запазва правото да сключи договори с повече от една финансова институция.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2013