Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Анна Митова - главен експерт в дирекция "Комуникации и протокол", Република България 1000, София, Тел.: 02 98593028, E-mail: a.mitova@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция "Комуникации и протокол"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=304.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на 2 пресконференции във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност, в изпълнение на Договор № A11-31-8/15.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публичните вземания – Информационна система „Взаимна помощ при събиране”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79416000

Описание:

Услуги в областта на връзките с обществеността


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите по информация и публичност по настоящата поръчка включват: Организиране и провеждане на 2 пресконференции, /включва цялостна логистика на събитията, подготовка на покани и осигуряване на присъствен списък и т.н. (за подробности относно техническите изисквания, вж. т. II.2 от Приложение №1)/. 1. Първата пресконференция има за цел да оповести публично сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публичните вземания – Информационна система „Взаимна помощ при събиране”, както и да набележи основните цели и резултати, които се очакват. 2. Втората пресконференция в края на проекта има за цел да оповести публично постигнатите резултати, в следствие на изпълнението на проекта. Всички материали, които се предоставят на журналисти и трети лица подлежат на писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За повече информация вж. т. II.3. от Приложение № 1 3. Изисквания при организацията на пресконференциите: • Място на провеждане: гр. София • Дати на пресконференциите – конкретните дати за провеждане на пресконференциите се определят след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да определи датата за пресконференция, така че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага с не по-малко от 10 работни дни за подготовка. 3.1. При организацията на пресконференциите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури: а. зала: президиум, маси, столове, катедра, регистрационно бюро пред залата; б. озвучаване – (минимум 2 микрофона със стойки, тон-колони); в. екран (минимум 2 X 3); г. присъствен списък; д. покани, изпратени до предварително одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък от журналисти и медии (минимум 35); е. мултимедиен проектор; Максимално допустимата стойност на обществената поръчка е 3 000 лв. (три хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя във всички информационни материали, свързани с изпълнението на Договора, вкл. в (покана за пресконференция) , предоставяни на медиите: а. флага на ЕС, съгласно графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и изписване на думите „Европейски съюз”; б. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; в. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.” г. лого на НАП – Национална агенция за приходите 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предостави за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните материали: а. избор на зала за пресконференцията; б. списък с журналисти, до които се изпраща покана за пресконференция (минимум 35); в. покана за пресконференцията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/02/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

НАП предоставя достъп по електронен път до: 1. Пълно описание на предмета на поръчка и изисквания към изпълнението; 2. Изисквания за участие с приложение: 3. Образец на ценово предложение 4. Образци на декларации. които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача", "Публични покани" до изтичането на срока на валидност посочен в настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/02/2013