Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтни и възстановителни работи в санитарно-охранителни зони на Възложителя, както следва: 1.Рязане на храсти и млада гора ръчно-м2; 2.Косене с моторна косачка тревни площи-дка; 3.Изнасяне на дървесна маса и транспорт до сметище-м3; 4.Разваляне ограда от ст. бетонови колове и бодлива тел-м; 5.Монтаж на стоманобетонови колове - бр; 6. Монтаж на бодлива тел на стоманобетонови колове на 6 реда-м; 7.Боядисване ст. бет. колове с блажна боя-м2; 8.Боядисване врати с блажна боя-м2; 9. Изкърпване на външни стени - м2; 10. Боядисване на външни стени с фасаген - м2; 11. Транспорт работници-км; 12.Транспорт материали-км; Санитарно - охранителните зони се намират на територията на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45453100

Описание:

Строителни работи по възстановяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОЗ на Възложителя

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите ресурси за труд и механизация за изпълнение на дейностите 2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за безопасна работа, съгласно нормативните документи по охрана на труда и пожаробезопасност. 3. Възложителят ще осигури необходимите материали за изпълнение на дейностите. 4. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности 5. Всички дейности се възлагат с двустранно подписан възлагателен протокол, с който се уточнява обекта, видовете и количествата дейности и цената. 6. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договора. 7. Място на изпълнение на възстановителните дейности – СОЗ на Възложителя 8. Ценова оферта - да съдържа единични цени на посочените видове дейности. Цените да бъдат без ДДС. 9. Възложителят приема извършената работа . При наличие на забележки, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя. 10. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договора. 11. Поради спецификата и неравномерността на дейностите, обект на поръчката, изпълнителят следва да разполага с офис и лице за контакти на територията на град Разград. 12.Съдържание на офертата: 12.1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 12.2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК. 12.3. Техническо предложение, съдържащо срокове за изпълнение, създадени условия за безопасност, технически възможности – специалисти, техника, офис и др. 12.4. Ценово предложение, съдържащо единични цени на посочените видове работи 12.5. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда 13.Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. 14. Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя не се разглеждат. 15. Възложителят не се ангажира с обратна информация и информиране на неспечелилите участници 16. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/02/2013