Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нивомерни системи за ведомствените бензиноколонки на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” за изграждане на дистанционна връзка с НАП на бензиноколонките на дружеството с оборудване съгласно НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г./, Предметът включва: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нивомерни системи, които се състоят от неподвижен резервоар, снабден със спомагателни и допълнителни устройства, електронен, автоматичен нивомер и температурни сензори за бензиноколонките на дружеството и обучение на персонала за работа с тях, съгласно Техническото предложение – Приложение № 1- 2 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35711000

Описание:

Системи за управление, контрол и комуникация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Четири ведомствени обекта за горива за собствени нужди, виж Приложение № 1 - 2 стр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на експлоатационни райони Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Качество на поръчката: Нивомерната измервателна система да е вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване на Български институт по метрология. 2.Начин на образуване на цената: Цената е за цялостно изпълнение на поръчката, образува се като сума от цените за всеки един от обектите, съгласно Приложение № 1, като включва и цената за обучение на персонала за работа с новите продукти. Цената в офертата е окончателна и не подлежи на промяна. 3.Срок за изпълнение на поръчката: съгласно офертата на Изпълнителя. 4. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в български лева, съгласно срока на отложено плащане, посочен в офертата на Изпълнителя след подписан приемо - предавателен протокол и издаване на фактура. 5. Гаранционен срок на доставените системи – съгласно офертата на Изпълнителя. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Документ, доказващ факта, че нивомерната измервателна система е вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване на Български институт по метрология. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение №1 – 2 стр. - Срок на отложено плащане след подписване на приемо-предавателен протокол – посочен в календарни дни. - Срок за изпълнение на поръчката - посочен в работни дни /максимум 30 работни дни/. - Гаранционен срок на доставените системи – посочен в месеци. - Срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 + К2 + К3 + К4 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 60 К1 = най-ниска цена х 60 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 15 К2 = Разглеждан срок х 15 най-дълъг срок К3 – Гарационен срок с относителна тежест 15 К3 = Разглеждан срок х 15 най-дълъг срок К4 – Срок за изпълнение с относителна тежест 10 К4 = най-кратък срок х 10 Разглеждан срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2013