Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Валентина Войнова - по предмета на поръчката - 02 9145 1272; Мария Гешева - по процедурата - 02 9145 1438., Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси". Изпълнителят трябва да застрахова имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количество, балансовата им стойност и адрес, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Данните за адресите на недвижимите имоти, притежавани от БНБ и балансовата им стойност са посочени в Приложение № 2. Балансовата стойност на ДМА и материални запаси на БНБ към 31.12.2012 г. са посочени в Приложение № 1. Сроковете на застраховане за обектите по градове са посочени в Приложение № 4. Застрахователното покритие е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 3 – "Покрити рискове". Участниците следва да предложат оферта, която покрива всички застрахователни рискове посочени в Приложение № 3 – "Покрити рискове". При изготвяне на техническата и ценовата си оферта участникът следва да не допуска самоучастие и подзастраховане. За риска "тероризъм" се застраховат следните сгради и ДМА на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ул. "Московска" № 7 и Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив, гр. Плевен, с. Радомирци, гр. Луковит, гр. Трявна, гр. Приморско, гр. Смолян, к.к. Боровец - гр. Смолян, к.к. Св. св. Константин и Елена - гр. Варна.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При сключване на договора, избраният за изпълнител участник, предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2%, от платимата от възложителя премия по чл. 5, ал. 1 от проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Общ размер на годишна застрахователната премия с включен данък върху застрахователната премия, платима от БНБ – теглови коефициент – 70 точки; 2. Разчет на квотата на щетата, представляваща съотношението в процент между изплатените и висящи (заявени, но още неизплатени) щети към постъпилите застрахователни премии, платими на застрахования като бонус, изразен в процент от постъпилата застрахователна премия по чл. 5, ал. 1 (без включен данък върху застрахователната премия) в размер на - теглови коефициент – 30 точки; - квота на щетата под 50% - теглови коефициент – 11т.; - квота на щетата под 60% - теглови коефициент – 9т.; - квота на щетата под 70% - теглови коефициент – 6т.; - квота на щетата под 80% - теглови коефициент – 4т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписан от представляващия участника; 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 година; 4. Списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 5. Копие от валиден лиценз за застрахователна дейност за извършване на застраховки по раздел ІІ, т. 8 и 9 от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор; 6. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от Възложителя; 7. Попълнена и подпечатана предлагана цена - Приложение № 5, съгласно образеца, представен от Възложителя; 8. Документ, посочващ предлаганите от участника покрити рискове за застраховка "Имущества". Предлаганите от участника рискове следва да покриват рисковете посочени от Възложителя в Приложение № 3. Документът се подписва и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; 9. Общи условия по застраховка "Имущества"; 10. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 11. Декларация, че няма да се прилага самоучастие и подзастраховане; 12. Участниците трябва да представят - договор или документ за презастраховане, за риска "тероризъм", с който се застраховат сградите и ДМА на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ул. "Московска" № 7 и Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10; 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника и подпечатан. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия "вярно с оригинала", подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 25.02.2013 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси" Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 25.02.2013 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2013