BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на трошен камък (фракции 0-5; 4-12; 20-40; 0-40; 0-80 до определени от Възложителя депа, както следва: 1.До депо гр. Разград, ул. “Кресна” №22 2. До депо гр. Попово, обл. Търговище, ул. “Зараевска” №40 3. До депо гр. Цар Калоян, общ. Разград, Помпена станция “Цар Калоян“ 4. До депо гр. Лозница, общ. Разград, ул. “Витоша” №23 5. До депо ПС „Смирненски” , в землището на с. Смирненски, общ.Вятово, обл.Русе Възложителят си запазва правото да определи и други места на доставка в рамките на дружеството. Предложените фракции може да се отклоняват от посочените с до 2 мм.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113140

Описание:

Обикновен чакъл


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително. Ориентировъчно количество -3000 тона.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Определените от Възложителя депа.

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към трошения камък - да отговаря на Българските държавни стандарти и/или хармонизирани стандарти или други еквивалентни европейски стандарти. 2. Изисквания към участниците 2.1. Да са производители или дистрибутори на производители - доказва се с документ; 2.2. Да притежават необходимите машини и съоръжения за изпълнение на поръчката - описват се в техническото предложение; 2.3. Да отговарят на изискванията на чл.47 от ЗОП 3. Изисквания по доставките на стоките: 3.1. Всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя; 3.2. Доставките се извършват от Изпълнителя до определените от Възложителя депа. Доставките могат да се извършват и до други, посочени от Възложителя места в рамките на населеното място . 3.3. Всяка доставка се придружава от експедиционна бележка; 4. Минимален срок за разсрочено плащане – тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура 5. Ценова оферта - с посочване на ед. цена без ДДС за всеки вид фракция поотделно. Цените да включват и разходите по доставката на трошения камък до определените от Възложителя депа. 6. Гаранции за качеството на стоките – сертификат за производствен контрол 7. Срок за изпълнение на поръчката - една година от датата на сключване на договора за изпълнението й. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Разград, ул. "Сливница" №3А. Съдържание на офертата: 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК. 3. Сертификати за внедрени ситеми за качество на производителя (при наличие) 4. Сертификат за производствен контрол 5. Техническо предложение – съдържащо описание на машини, оборудване, транспортни средства, срок за доставка. 6. Ценово предложение, съдържащо единичните цени на трошения камък, предмет на поръчката. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013