Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-ремонтни и строително-монтажни работи в сгради и съоръжения на дружеството, както следва: 1.Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално-м3; 2.Очукване вароциментна мазилка- м2; 3.Очукване циментна мазилка - м2; 4.Прехвърляне стр. отпадъци- м3; 5.Обръщане страници около врати и прозорци - м; 6.Пердашена циментова замазка по подове с дебелина 2.5 см-м2; 7.Полагане на бетонконтакт по подове-м2; 8.Циментова мазилка по стени-м2; 9.Направа шпакловка по стени и таван с шпакловъчна смес-м2; 10.Доставка и монтаж на водооткапващи лайсни-м; 11.Облицовка с фаянсови плочи по стени-м2; 12.Подова настилка от гранитогрес на лепило-м2; 13.Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга-м2; 14.Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125мм на тънка фуга-м3; 15.Просичане на отвори в ст.бет. стени до 20 см с ел. къртач-м2; 16.Грундиране по стени и тавани с готова смес-м2; 17.Боядисване с латекс стени и тавани-м2; 18.Двукратно боядисване на фасади с фасаген-м2; 19.Топлоизолация с фибран 20 мм чрез залепване по стени и тавани-м2; 20.Шпакловка в/у топлоизолация с тънкослойно лепило-м2; 21.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм-м2; 22.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм-м2; 23.Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм-м2; 24.Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол EPS-F 80 мм с коефициент на топлопроводност =0,038; 25.Доставка и монтаж армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см-м2; 26.Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф6-12 мм-кг; 27.Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф 14-50 мм-кг; 28.Кофраж за ст. бетонни плочи с дебелина до 15 см-м2; 29.Кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см-м2; 30.Фасадно тръбно скелес височина до 30 м-м2; 31.Монтаж и демонтаж на подпорно тръбно скеле-м3; 32.Доставка и полагане на бетон клас В 10 за основи и настилки-м3; 33.Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за плочи и греди-м3; 34.Доставка и полагане на армиран бетон клас В 15 за стени-м3; 35.Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти-м3; 36.Направа бетонова настилка-м2; 37.Полагане битумен грунд по покрив-м2; 38.Хидроизолация с един усилен пласт воалит с посипка на ГПЗ при ремонти-м2; 39.Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит с посипка на ГПЗ при ремонти-м2; 40.Демонтаж на хидроизолация-м2; 41.Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху дъсчена обшивка с летви/ без керемиди и капаци/-м2; 42.Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви / без керемиди и капаци/-м2; 43.Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти-м2; 44.Направа дъсчена обшивка за покриване при ремонти-м2; 45.Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди-м2; 46.Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди-м2; 47.Частично подменяне на отделни керемиди-бр; 48.Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина-м; 49.Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина-м; 50.Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина-бр; 51.Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поц. Ламарина 0.5мм-м2; 52.Направа и монтаж на профилирани щорцове от поц. ламарина-м; 53.Направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда-м3; 54.Демонтаж на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда- м3; 55.Транспорт работници-км; 56.Транспорт материали-км;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45259900

Описание:

Строителни работи по обновяване на съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не може да се определи предварително.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

100000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сгради и съоръжения на Възложителя

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите ресурси за труд, материали и механизация за изпълнение на СРР и СМР. 2. Изпълнителят е длъжен да спазва техническите изисквания, работните проекти, строителните норми и изисквания на нормативните документи и БДС, необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството. 3. Изпълнителят се задължава да влага материали, изделия и строителни елементи, за които има издадени разрешения за производство съгласно БДС и да представя сертификати да тях. 4. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности 5. Всички дейности се възлагат с двустранно подписан възлагателен протокол, с който се уточнява обекта, видовете и количествата работи и цената. Цената на дейности, невключени в в описанието на поръчката (ако възникнат такива) се определят въз основа на ценовите показатели: труд, доставно-складови, допълнителни разходи за труд и механизация, печалба. 6. Гаранционен срок на дейностите – съгласно наредба №03/2 от 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 7. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на сключване на договора. 8. Място на изпълнение на строително- ремонтните дейности – обектите на Възложителя 9. Ценова оферта - да съдържа единични цени на посочените видове СРР и СМР с включени материали (където е приложимо). Цените да бъдат без ДДС. 10. Изпълнителят да притежава удостоверение за регистрация в камарата на строителите V група. Съдържание на офертата: 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК. 3. Копие от удостоверение за регистрация в камарата на строителите 4. Копие на застраховка професионална отговорност 5. Техническо предложение, съдържащо срокове за изпълнение, гаранционен срок на СМР и СРР, ценовите посказатели в %, създадени условия за безопасност, технически възможности – специалисти, техника и др. 6. Ценово предложение, съдържащо единични цени на посочените видове работи 7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод от легализиран преводач. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата - изпълнител и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2013