Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42220, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали, консумативи, хартия и формуляри за нуждите на общинска администрация – Твърдица, кметствата, кметските наместничества, ДСП – Твърдица, ДСП - Шивачево, ДВУИ и ДВПР- Твърдица, Дом за стари хора с.Сборище, детските градини и по договор BG051РО001-5.1.04-0067-С0001"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложенията към документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Канцеларски материали - артикул - Приложение № 1, 2, 3 и 4 1.2. Оферта за участие - Приложение № 5 1.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност. 1.4. Административни сведения на участника (Приложение № 6) 1.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. (Приложение № 7, Приложение № 8, Приложение № 9). Изискванията се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица — за техните представители в съответния управителен орган. 1.6. Ценова оферта (Приложение № 10); 1.7. Техническо предложение (Приложение № 11) 1.8. Проект на договор (Приложение № 12) - не се попълва, само се парафира на всяка страница. Всички документи, представляващи копия задължително се парафират „Вярно с оригинала", подпис и печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/02/2013