Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на синтетичен високомолекулен полиелектролит /флокулант/ за обезводняване на утайки с лентова филтър преса „Аndritz” тип РРЕ 1500, при разход на промишлена вода – 5,7 м3/ч и утайка на вход – 10 м3/ч.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество - 6 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката е франко ПСОВ гр. Попово, обл.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към флокуланта 1.1. Флокулантът да e във вид на концентрирана течна дисперсия. 1.2. След обезводняване, утайката е необходимо да съдържа не по-малко от 25-28% сухо вещество. 1.3. Флокулантът да отговаря на български или международни стандарти. 1.4. Гаранционен срок – не по-кратък от шест месеца от датата на доставка 1.5. За установяване качествата на флокуланта се предвижда провеждане на тестови в промишлени условия. За целта всеки участник трябва да осигури 50 кг флокулант заедно с представяне на офертата си. Флокулантът ще бъде платен от Възложителя. За целта в офертата си участникът следва да приложи фактура. Данни на Възложителя: „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, ЕИК:826043778, МОЛ: Красимир Стоянов. Представител на участника може да присъства на теста, за което ще бъде уведомен писмено. За резултатите от теста ще бъде съставен протокол. Ще се оценява процента разтвор на флокуланта и състояние на утайката на изхода. 2. Изисквания към участниците 2.1. Да са производители или оторизирани дистрибутори на флокуланта – предмет на поръчката – доказва се с необходимите документи; 2.2. Да притежават необходимите ресурси и потенциал за изпълнение на поръчката – описват се в техническата оферта; 2.3. Да отговарят на изискванията на чл. 47 от ЗОП – декларира се в техническата оферта 2.4. Да имат опит в извършването на подобни поръчки – представяне на минимум 2 референции от контрагенти за приложение на флокуланта в лентови филтър преси. 3. Изисквания по доставките на стоките: 3.1. Всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя; 3.2. Доставките се извършват от Изпълнителя до ПСОВ гр. Попово 3.3. Опаковка - в контейнери по 1 тон . 3.4. Всяка доставка се придружава от партиден анализен сертификат, приемо-предавателен протокол и данъчна фактура 4. Минимален срок за разсрочено плащане – тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура 5. Начин на образуване на цената – посочва се в лева без ДДС за тон флокулант с точност до втория знак след десетичната запетая. В цената следва да са включени и транспортните разходи до ПСОВ Попово. 6. Срок за изпълнение на поръчката - 2 години, считано от датата на сключване на договора 7. Срок на валидност на офертите – минимум 30 календарни дни Съдържание на офертата: 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Удостоверение от Агенция по вписванията с посочен ЕИК. 3. Сертификати за внедрени ситеми за качество на производителя 4. Мостра на флокуланта (50 кг) 5. Фактура за мострата. 6. Информационен лист за безопасност 7. Техническо предложение – съдържащо описание на ресурсите за изпълнение на поръчката, срок за доставка, гаранционен срок на флокуланта, срок за плащане, технически характеристики на флокуланта, спецификация за безопасност на продукта, срок на валидност на офертите, деклариране на липсата на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП. Да се приложат и референциите за опит на участника в подобни поръчки. 8. Ценово предложение, съдържащо цена без ДДС за тон флокулант. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод от легализиран преводач. При сключване на договора, изпълнителят представя свидетелство за съдимост на представляващия фирмата и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - Резултати от тестове в промишлени условия П2 - Предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Методика за оценка - Комисията извършва оценката на постъпилите предложения на база „Икономически най-изгодна оферта”. На оценка подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя. 1. Показатели за оценка: П1 - „Резултати от тестове в промишлени условия” – 50%; П2 - „Предложена цена” – 50 % 2. Оценяване на офертите: 2.1. Оценяване на показател П1, с максимален брой точки 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,50. Ще се оценява процента разтвор на флокуланта и състоянието на утайката на изхода. Максималния брой точки по този показател получава участникът,чийто флокулант е с най-малък процент в разтвора и чиято утайка е с най-голямо съдържание на сухо вещество на изхода. Точките на останалите участници ще бъдат определени по формулите Т1.1 = Пmin / Пi x 5, където Пmin – най-ниско процентно съдържание на флокуланта в разтвора; Пi – процентно съдържание на флокуланта в разтвора на на i-тия участник; 5 - максималния брой точки. Т1.2 = Сi / Смах x 5, където Сi – съдържание на сухо вещество в утайката на изход на i-тия участник;Сmax – максимално съдържание на сухо вещество на утайката на изход; 5 - максималния брой точки . Т1 = Т1.1 + Т1.2 2.2. Оценка по показател П2, с максимален брой точки - 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,50 Максималния брой точки по този показател получава участникът, предложил най – ниска цена. Точките на останалите участници се изчисляват по формулата: Т2 = Цmin / Цi x 10, където Цmin – най-ниска предложена цена; Цi – предложена цена на i-тия участник; 10 - максималния брой точки по този показател. Комплексната оценка КО на всеки участник се изчислява по следната формула: КО = Т1 х Кт1 + Т2 х Кт2 , където, КО – комплексна оценка на всеки участник; Тi- точките по съответния показател; Ктi- тежестта на съответния показател в комплексната оценка. 3.Класиране - Класирането на предложенията се извършва по получената комплексната оценка, получена от всеки от тях, в низходящ ред. Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/02/2013