Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. „Цачо Шишков” №2, За: Илица Петрова, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 0894 479886, E-mail: vlevski_lv@abv.bg, Факс: 068 604361

Място/места за контакт: Ловеч, ул."Цачо Шишков" 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vlevski-lovech.org.

Адрес на профила на купувача: http://vlevski-lovech.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на техническо оборудване съгласно техническа спецификация в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на техника за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 24 /двадесет и четири / броя терминални работни станции / висок клас терминали/ с включени 2 броя сървъра, два броя непрекъсваемо токозахранващо устройство, 24 броя монитори, 24 броя клавиатури, 24 броя мишки, изграждането на компютърна мрежа, обучение за работата в компютърния кабинет и лицензиран софтуер, необходим за работа в изпълнение на Национална програма „ИКТ” в ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч. Терминалните станции следва да отговарят минимум на техническите изисквания, посочени в спецификацията – част от документацията. Сървърите следва да бъдат предвидени за ползване като работни места. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 1 брой цветен лазерен принтер А3, 1 брой телевизор, 2 броя таблета, 1 брой непрекъсваемо токозахранващо устройство.Техническото оборудване следва да отговаря минимум на техническите изисквания, посочени в спецификацията – част от документацията. Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на озвучителна система, електронен звънец и Wi-FI интернет за нуждите на ОУ "Васил Левски" гр. Ловеч.Техническото оборудване следва да отговаря минимум на техническите изисквания, посочени в спецификацията – част от документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000, 48000000, 48800000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети и информационни системи
Информационни системи и сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на техника за нуждите на ОУ "Васил Левски", гр. Ловеч по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на техника и оборудване в изпълнение на Национална програма „ИКТ” в ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч. Прогнозна стойност по позицията 17500 лв. без ДДС. Оособена позиция 2: Доставка на цветен лазерен принтер, телевизор, таблети и непрекъсваемо токозахранващо устройство за нуждите на училището, с финансиране от бюджета на училището. Прогнозна стойност 5500 лв. без ДДС; Обособена позиция 3: Доставка на озвучителна система, електронен звънец и Wi-FI интернет за нуждите на ОУ "Васил Левски" гр. Ловеч, с финансиране от бюджета на училището. Прогнозна стойност 22000 лв. без ДДС. Офертата трябва да бъде подадена за всички обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ловеч, ул. "Цачо Шишков" 2

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални условия: 1. Участниците да имат изпълнени договори по всички обособени позиции с предмет сходен с предмета на доставка през последните две години /2011, 2012г/.2. Участниците да притежават сертификат за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на действие сходен с предмета на настоящата поръчка. 3. Участниците да са изрично оторизирани от производителя или негов официален представител за страната за продажба на предлаганото оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За обособена позиция №1: П1 - Предложена цена с относителна тежест 20%; П2 - Технически характеристики и качество с относителна тежест 60%; ПЗ - Срок на доставка с относителна тежест 10%; П4 - Брой реализирани терминални решения в училища с относителна тежест 10%. За обособена позиция №2 -П1 - Предложена цена с относителна тежест - 20%; П2 - Технически характеристики и качество с относителна тежест 60%; П3 - Срок на доставка с относителна тежест - 20%. Обособена позиция №3 - П1 - Предложена цена с относителна тежест - 20%; П2 - Технически характеристики и качество с относителна тежест 60%; П3 - Срок на доставка с относителна тежест - 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна на профила на купувача на адрес: http://vlevski-lovech.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2013