Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков-по предмета на поръчката-02 91451657; Димитър Павлов- по процедурата-02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях (пакетираща линия UBS Bundler/ATS, конвейерна и опаковъчна линия W700-80/Maxi 50T, ръчен унищожител DLR 320/150 и брикетираща система за изрезки от банкноти тип Oscar Plus

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да имат положителен финансов резултат за 2011 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2011 г.; 4. Документ от производителя (в случай на представителство), доказващ оторизиране от страна на производителя на оборудването за извършване на ремонтни и др. дейности за този вид банкнотосортиращи системи.(За производителите на банкнотосортиращите системи не се изисква такъв документ.) 5. Попълнен образец на оферта с приложение "Техническо предложение за абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях”. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I, в срока посочен в раздел ІІІ. Офертата следва да бъде надписана по следвия начин: "Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях". ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2013