Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. "Свобода" № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42220, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: пл. "Свобода" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение на община Твърдица за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж." по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71800000

Описание:

Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение на община Твърдица за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж." по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците: Да имат изпълнени минимум 2 (два) договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка изпълнени през последните 3 години (2010,2011 и 2012г.) и/или от датата на регистрация на участника. 2.Да имат оборот от дейности сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010,2011 и 2012г) и/или от датата на която са регистрирани минимум 44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева без ДДС. 3.Участникът трябва да разполага за изпълнение на поръчката със собствен персонал назначен на трудов или граждански договор, който трябва да отговаря на следните изисквания: *Експерт № 1 - Ръководител на проекта с висше образование степен „магистър" - икономическа, хуманитарна и/или инженерна. Да има не по-малко от 3 години общ професионален стаж. Задължения на Експерт № 1: организира и ръководи изпълнението на проекта и разработването на свързаната с него документация; осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка (Консултанта) и Възложителя; организира и ръководи дейността на екипа от експерти на Изпълнителя; контролира изпълнението на дейностите по проекта и следи за спазване на приложимата нормативна уредба във връзка с всички дейности по настоящата поръчка; подготвя справки и доклади до Възложителя, във връзка с изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка; участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация; изготвя и съгласува графика за провеждане на месечните срещи и своевременно уведомява заинтересованите страни; инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за напредъка на изпълнението по договора; изпълнява и други дейности, следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство. *Експерт № 2: Финансист: Квалификация и умения - Висше образование в областта на финанси, счетоводство, икономика или еквивалентна специалност;Общ професионален опит - Минимум 3 години професионален опит; *Експерт № 3 – Юрист: Квалификация и умения:Висше образование "Право”, Общ професионален опит: Минимум 2 години професионален опит; Специфичен професионален опит в съставяне на тръжни документации и участие в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП ; *Експерт № 4 – Технически експерт ВиК и ПСОВ: Квалификация и умения - Висше образование по специалността „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна специалност. Общ професионален опит - Минимум 5 години общ професионален опит, от които минимум 3 години професионален опит в областта на проектирането и/или строителния надзор във ВиК сектора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1– срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 20т. К2 – техническо предложение с относителна тежест 40т. К3 – ценово предложение с относителна тежест 40т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата ще бъде достъпна на профила на купувача на адрес: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2013