Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител/и за доставка на почистващи препарати и хигиенни материали за нуждите на МУ-Варна съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на две обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на почистващи препарати и хигиенни материали; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на професионални стъклочистачки Всеки участник може да подаде оферта за една или и двете позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на: за обособена позиция № 1 - 2050 пакета, 1300 ролки, 41014 бройки, 936 опаковки, 10 килограма, 205 кутии; за обособена позиция № 2 - 180 броя с минимални технически характеристики посочени в спецификацията към процедурата - Приложение № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката за всяка една от позициите участникът следва да спазва изискванията на възложителя. Предложението на участника трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя посочени в спецификацията /Приложение № 2/.Посочените количества в Спецификацията са прогнозни в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества съобразно нуждите си. Предложената крайна цена да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително транспортните разходи до адреса на възложителя и обратно. Срок за изпълнение на всяка доставка – не по-дълъг от 5 /пет/ календарни дни от заявката при обикновена поръчка и до 48 часа, считано от часа и датата на заявката при спешна поръчка. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Стоките доставяни от подизпълнител се фактурират от изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Попълнена оферта по образец; 2.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя.Всеки участник представя предложението за изпълнение в обем и съдържание, достатъчни да бъде извършена оценка за съответствие на предлаганите стоките с изискванията на Възложителя. За част от стоките, за които това изрично е посочено в спецификацията, Възложителят изисква представянето на мостри с подаването на офертата. Мострите на класираният на първо място участник, с когото е сключен договор за изпълнение на поръчката, се връщат от Възложителя на Изпълнителя след изтичане на срока на договора. 2.1.Техническо предложение - попълнен образец (Приложение № 5). Предложението за изпълнение, в т.ч. техническото предложение на участника, трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от техническите спецификации (Приложение № 2) на Възложителя. Предложение за изпълнение на участник за обособена позиция, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата и приложенията към нея и/или е непълно и/или е без мостри, не се допуска до оценка на ценовото предложение. 3.Ценова оферта по образец с приложена Количествено-стойностна сметка; 4. Опис на приложените към офертата мостри. 5. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие; Документите от т.1 до т.4 включително се представят с подпис и печат на всяка страница от представляващия участника. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Оценяването на офертите ще се извършва по критерий „най-ниска цена“ на база предложена обща стойност, съгласно приложена количествено-стойностна сметка. Поканата, описанието, спецификацията,образец на оферта, образец на ценовата оферта с количествено -стойностна сметка и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 01.02.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2013