Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и внедряване на софтуер за управление на процеса по събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора и обучение на персонала за работа с него” - автоматизация на работния процес по събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на дружеството, чрез обаждания по телефон и посещения на адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническо задание - Приложение №1- 13 стр., което може да бъде получено на посочения интернет адрес "Профил на купувача", поле "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Начин на образуване на цената: Цената се образува като обща сума от цената за изготвяне на софтуера и от цената за обучение на персонал / до 20 човека/. 2.Системата да отговаря на спецификацията на софтуерните изисквания. /Приложение №1- 13 стр./ 3.Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в български лева, съгласно срока на отложено плащане, посочен в офертата на Изпълнителя, който започва да тече след подписан приемо - предавателен протокол и издаване на фактура. 4.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Удостоверение за единен идентификационен код /ЕИК/ - копие. - Предлагана цена /обща сума от цената за изготвяне на софтуера и от цената за обучение на персонал / до 20 човека/, в български лева, без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. - Техническо предложение, изготвено в съответствие с техническите изисквания на възложителя /Приложение №1- 13 стр./, съгласно приложената спецификация. - Срок за отложеното плащане – посочен в календарни дни. - Срок за изготвяне и внедряване на системата, посочен в календарни дни. - Срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 + К2 + К3 К1 – Предложена цена с относителна тежест 60 К1 = най-ниска цена х 60 Предложена цена К2 – Срок за изготвяне и внедряване на с-мата с относителна тежест 15, посочен в календ. дни; К2 = най-кратък срок х 15 разглеждан срок К3 – Срок на отложено плащане в календарни дни с относителна тежест 25, посочен в кал. дни; К3 = разглеждан срок х 25 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2013