Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Република Б 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина“. Залавяне – извършва се от квалифициран персонал, притежаващ сертификат от завършен курс на обучение за хуманно отношение към животните или от ветеринарни лекари, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните. При залавяне на кучето да се поставя нашийник с идентификационен номер, който да съдържа информация за датата и мястото на залавяне на животното и индивидуалните му белези. Залавянето на кучето да се извършва по хуманен начин, който не му причинява болка, страдание или силен страх. Транспортиране на безстопанствени кучета до стационарна клиника или амбулатория – извършва се с обозначени превозни средства, специално оборудвани с клетки за настаняване на животните, съобразени с техните килограми и размери, и с добра вентилация. Приемът на животните се извършва от ветеринарен лекар към съответната ветеринарна клиника или амбулатория. Връщане на обработеното животно на място на залавяне. Обработените кучета се връщат по места на залавяне, след изтичане на задължителния 24-часов следоперативен период. Не се връщат обработени кучета на местата, определени в чл. 48 от Закона за защита на животните. Всички заловени и транспортирани до ветеринарната клиника или амбулатория безстопанствени кучета трябва да бъдат обработени. Обработването на безстопанствените кучета задължително включва: - Кастрацияна мъжко куче – пълно отстраняване на семенници и надсеменници, извършено под пълна наркоза; - на женско куче – пълна ампутация на целия вътрешен полов апарат под пълна наркоза; - Следоперационно настаняване и наблюдение до пълно излизане от упойка и стабилизиране на животното; - Осигурява се задължителен 24-часов следоперативен престой на кастрираните животни; - Ваксиниране; - Поставяне на ваксина "Бяс“; - Обезпаразитяване - вътрешно и външно обезпаразитяване, чрез обезпаразитяващо лекарствено средство; - Идентификация /поставяне на микрочип и V-образно копиране на ухото.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98300000

Описание:

Други услуги за населението


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложенията към поканата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8334 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Кандидатите да предоставят списък на лицата, които ще извършват залавянето на безстопанствените кучета. Същите трябва да притежават сертификат за завършен курс на обучение за хуманно отношение към животните или документ за завършено ветеринарномедицинско образование /към офертата се представят копия от сертификатите на лицата, включени в списъка или копия от документите за завършено ветеринарномедицинско образование/. 2.Кандидатите трябва да залавят безстопанствените кучета по хуманен начин, който не им причинява болка, страдание или силен страх. 3.Кандидатите трябва да притежават обозначени превозни средства, специално оборудвани с клетки за настаняване на животните, съобразени с техните килограми и размери, и с добра вентилация. /към офертата се прилага копие от регистрационните талони на превозните средства/. 4.Връщането по места на залавяне на обработените безстопанствени кучета ще се извършва след изтичане на задължителния 24-часов следоперативен престой в стационарните клиники от лицата, извършили залавянето и транспортирането на животните, с изключение на местата, определени в чл.48 от Закона за защита на животните. 5.Кандидатите да представят график за работа, по дни, часове и брой кучета, които следва да бъдат заловени /в оригинал /. 6.Информационните талони №1 за заловените, транспортирани и върнати безстопанствени кучета, съгласно графика, да бъдат предоставяни в районната администрация на 30-то число на месеца. 7. Обработването на безстопанствените кучета да се извършва в стационарни клиники или амбулатории – I-ва или II-ра категория. 8. Кандидатите трябва да притежават удостоверение от РВМС за регистрация на ветеринарното лечебно заведение и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз. /към офертата се представи заверени от кандидата копия от регистрационните документи/ 9. Кандидатите трябва да притежават лиценз за работа с ветеринарномедицински препарати. /към офертата се представя заверено от кандидата копие от лиценза/.11. Кандидатите да представят график за работа, по дни, часове и кучета, които следва да бъдат обработени /в оригинал/.12. Кандидатът трябва да предостави списък на ветеринарномедицинските лица и копие от дипломите за завършено висше ветеринарномедицинско образование, като професионално квалифициран ветеринарен лекар, които ще извършват обработването на безстопанствените кучета. 13. Кандидатите трябва да попълват задължително за всяко обработено куче: 13.1.Точка II и т.III на информационен талон №1; 13.2.Информационен талон №2; 13.3.Информационен талон №3 при евтаназия, съгласно изискванията на чл.179 от ЗВД do 30-то число на месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжните документи могат да бъдат закупувани в административната сграда на Община Бяла Слатина - партерен етаж и могат да бъдат получени в стая 207, ет. 2 след представяне на документ за платена сума или чрез превод по банкова сметка на Възложителя: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIC код: IABG BGSF, Код на плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина. Стойността на тръжните документи е 3 BGN с ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2013