Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на инверторни климатични системи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”-доставка и монтаж на инверторни климатични системи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора” със следните минимални технически изисквания: Приложение №1 - 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес, поле "Профил на купувача". Срок на действие на договора-една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42512000

Описание:

Климатични инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На изпълнителя не са гарантирани количества.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Дружеството-там където е необходимо, по преценка на Възложителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Качество на услугата: Участникът да има внедрена система за качество ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007-стандарт за безопасност. 2. Участникът да представи документ за правоспособност от Българската Браншова Камара по машиностроене за работа с фреон, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. 3. Участникът да докаже техническите си способности като престави списък на договорите, чиито предмети са сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение 4. Участникът да разполага с достатъчно налично техническо оборудване, за да докаже възможностите за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване. 5.Участникът да разполага с добре обучен и квалифициран персонал /минимум 5 човека/. 6. Цената е в български лева без ДДС. 7. Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане, след издаване на фактура и след подписване на приемо-предавателен протокол. 8. Срок за изпълнение на доставката, след заявка – 2 работни дни. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие на валидени: сертификат за качество ISO 9001:2008 и сертификат за BS OHSAS 18001:2007. - Копие на документ за правоспособност от Българската Браншова Камара по машиностроене за работа с фреон, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. - Списък на договорите, чиито предмети са сходни с предмета на поръчката, изпълнениени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - Декларация с опис на техническо и транспортно оборудване. - Списък на лицата на трудов или на граждански договор, съдържащ информация за длъжността, квалификацията и стажа на служителите, придружен с копия на удостоверения от ББК-Машиностроене. - Копие на полица „Професионална отговорност на строителите” по чл.171 от ЗУТ. - Предлагана цена, в лева, за брой, без ДДС, с включени доставка и монтаж, подпечатана и подписана от представляващия фирмата. - Техническа спецификация на предлаганите инверторни климатични системи, придружена от каталози, проспекти и снимки. - Срок за доставка, след заявка – 2 работни дни. - Гаранционен срок на уредите, които включва безплатно сервизно обслужване и поддръжка, посочен в месеци. - Срок на отложено плащане, посочен в календарни дни. - Срок на валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,15 +К3 х 0,15 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,15 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок К3 – Гарационен срок с относителна тежест 0,15 К3 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят не допуска представяне на варианти. Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции на плика се отбелязва за кои позиции се отнася. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2013