Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - РОМА 1995, ул. "Малина" № 12, За: Антон Славчев Карагьозов, Република България 4006, Пловдив, Тел.: 032 622322, E-mail: frdroma@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. "Малина" № 12

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.roma-95.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА – СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ на ромски деца от територията на Община Пловдив, Район „Източен” до приемни училища на територията на Община Пловдив.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно разписани

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците да отговарят на следните изисквания 1. Да притежават минимум 10 автобуси, за които има издадено удостоверение по чл. 62а, ал. 2 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, като минимум 5 от автобусите да са категоризирани с категория „Две звезди” по системата за международна класификация на автобусите; 2. Да разполагат с сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците“, 3. Да е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност на автобусите и за тях да има: издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици. 4. Автобусите да са обозначени с табела „Специализиран превоз” 5. Да разполагат с минимум 10 водачи на трудов договор, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години – чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Поне двама от тях да имат възможност свободно да общуват с децата на майчиния им език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/01/2013 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

на профила на купувача - www.roma-95.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/01/2013